Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als slaven op schepen naar Egypte teruggevoerd zouden worden en op de slavenmarkt geworpen, waar niemand hen zou willen koopen ? Is dat niet letterlijk vervuld? Babyion, de schoonste stad der wereld, waarbij Berlijn, Parijs, Londen maar armzalig zijn, zou met haar paleizen en tempels tot een puinhoop worden, waarin leeuwen en jakhalzen woonden en waar de Arabier zijn tent niet zou willen opslaan, en het geheele land, toenmaals zoo vruchtbaar en zoo rijk bevolkt, zou worden tot een woestenij. Dat alles werd haar verkondigd toen zij stond op 't toppunt harer macht. En nu verheft zich op een kale vlakte de groote puinhoop Birs-Nimrod; leeuwen en jakhalzen huizen er en geen Arabier durft er zijn tent opslaan. Desgelijks met Nineve; en met Tyrus, dat „een rots zou worden in de zee, waar de arme visschers hunne netten droogen." En het volk Israël is „verstrooid onder alle volkeren, zonder koning, zonder tempel, veracht en vol vreeze en toch verdwijnt het niet," want Jehovah houdt Zijn hand er over uitgebreid. Is Christus niet, naar de profetie, in Bethlehem uit een maagd geboren? Hebben zij niet zijn handen en voeten doornageld, hem gedrenkt met edik en gal, over zijn kleederen het lot geworpen en is hij niet bij de rijken in zijnen dood geweest? „O, gij onverstandigen en tragen van hart om te gelooven alles wat de profeten gesproken hebben!" (Luk. 24 : 25).

Desgelijks nu zal letterlijk dat alles vervuld worden, wat de Heeiy gesproken heeft. Die Israël verstrooid heeft, zal het ook weer bijeenverzamelen. Deze ver-

Sluiten