Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vulling met groote kracht en een uitgestrekten arm zal te schande maken niet alleen de spotters, maar ook de gezochte en gekunstelde uitleggingen zonder pit en zonder kracht, van zoovele zwak- en kleingeloovigen. „Toen antwoordde mij de Heere: Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, zoo Hij vertoeft, verbeidt Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. (Hab. 2 : 2 en 3).

Ook de verwachtingen van hen, die van de evangelisatie en zending een eindelijke cristianiseering der menschheid verwachten, zullen door de laatste dingen beschaamd worden. Ja! „het Evangelie moet aan alle volkeren gepredikt worden," maar niet tot bekeering van alle maar tot een oordeel over hen. De resultaten der zending houden bij lange na niet gelijken tred met de snelle vermeerdering der bevolking op aarde. Laten er door Gods genade duizende zich bekeeren, dan worden daartegenover millioenen ongeloovigen geboren. De getalsterkte van het kleine kuddeke geloovigen tegenover de massa der ongeloovigen , wordt met elk tiental jaren geringer. Al arbeiden cok moedige en trouwe knechten Gods, dikwijls met opoffering van hun leven, aan de dammen en dijken, en al trachten zij ook enkele eilandjes en inhammen te verdedigen tegen den wassenden vloed, toch verzinkt de menschheid steeds dieper in de zee van heidendom en ongeloof. Hebben wij daardoor nu vrijheid af te laten van onzen plicht om het Evangelie te verkondigen? Neen! Of de wereld

Sluiten