Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geschiedenis van Ghina van 722-481 v. C. Om dit boek te kunnen vervaardigen, zond Confucius 14 zijner leerlingen uit om de heilige gesohriften van 120 rvolken voor hem te halen en deze te bestudeeren, aldus Dr. Chen Huan Chang.

Ik heb vroeger, o. a. toen ik, nu 15 jaar geleden, mijn Hollandsch werk over Confucius uitgaf, gedacht, dat dit boek Ts'oen Ts'ioe een exclusief geschiedkundig karakter had, en daarom van niet zooveel ibeteekenis was voor zijn filosofie. Dit is ook ihet oordeel van de meeste Europeescihe sinologen. Sedert echter hebben Chineesdie geleerde vrienden mij er op gewezen,, dat dit niet juist is. Het zou n.1. niet izuiver ihistorisdh van karakter zijn, volgens hun oordeel. Zooals Dr. Chen Huan Chang er van zegt: ,,De woorden, uit de geschiedenis aangehaald, zijn sleöhts de beellden, waarmede Confucius zijn principes illustreert". „,Ik zou mijn ideeën als pure theorieën willen verkondigen", zeide Confucius er zelf van, „maar het is dieper, waarder, helderder, glanzender, ze te representeeren door de dajden van menschen". Hij critizeert er de keizers in, verlaagt er de vorsten in, valt de hooge ambtenaren aan en vestigt zijn ideale koninkrijk, een republiek op aarde door de Ts'oen Ts'ioe. Confucius was dus, als trouwens alle groote mannen, een revolutionnair. Confucius heeft zelfs gezegd: (zie de Loen Yü): ,,Het is alleen de Ts'oen Ts'ioe die mij bekend zal maken bij de menschen, en 't is alleen de Ts'oen Ts'ioe die zal maken dat de menschen mij veroordeelen."

Van de 5 daar zooeven door mij opgenoemde boeken •zijn de Yih King de Bijbel der Evolutie, en de Ts'oen Ts'ioe de voornaamste, volgens sommige Chineesche geleerden.

De Yih King is deductief, beginnende met abstracte principes en voortgaande tot hun practische toepassing; de Ts'oen, Ts'ioe is inductief, en komt door de analyse van feiten uit de historie tot algemeene theorieën.

Voor degenen onder mijn lezers,, die mijn in 1898

Sluiten