Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versohenen boekje over Conlucius mochten gelezen hebben, zou ik er hier gaarne even op wijzen, dat het mij nü zéér spijt, daarin niet meer van deze twee Chineesche Kings te hebben gezegd, die zoo veel van Confucius zelf en zijn godsdienstige wijsbegeerte bevatten. Ik schaam mij niet te zeggen, dat ik in de 16 jaar, die na de publiceering van dat werkje verloopen zijn, wat dieper in de Chineesche filosofie ben doorgedrongen, en er wat méér van geleerd heb. Ik ben dan ook bezig aan een (vollediger werk er over, waarin ik het vroeger te weinig gegevene hoop in te halen.

Bij zijn terugkomst in Loe, toen hij 69 jaar oud was, voltooide hij de Yih King, en hij was 72, toen hij de Ts' oen Ts' ioe schreef. In 479 v. C. stierf hij 74 jaar oud, 8 jaar vóór de geboorte van Socrates.

Ik heb Confucius' leven hier maar even zéér beknopt behandeld, omdat ik lieiver gauw op izijn leer wilde neerkomen.

Wat wij van Confucius' Wijsheid over hebben is (behalve wat ik zooeven aanhaalde, de Ts' oen Ts' ioe en de bewerking der 5 Kings) alles overlevering zijner discipelen, dus niet door hem zelf geschreven werk. Deze overleveringen, werken van discipelen over Confucius en zijn leer, de Choeng Yoeng, de Ta Hioh en de Loen Fü worden, met de werken van den filosoof MêngTsz' of Mencius, de iz.g. Sz' Shoe d.i. Vier Boeken genoemd, naast de vijf Kings de literaire en filosofische schatten van China.

Ik zal nu beginnen met de C'hoeng Yoeng, door Confucius kleinzoon K'oeng Kei geschreven, die gewoonlijk bij zijn studeernaam Tsz' Sz' wordt genoemd. De Choeng Yoeng is de zuivere, overgeleverde leer van Confucius, door Tsz' Sz, zijn kleinzoon en discipel, uit den mond van den Wijze opgeteekend, omdat hij vreesde, dat ze anders wellicht later verkeerd zou worden overgebracht.

1) Uit te spreken „Tsoeng".

Sluiten