Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zekeren zin is Ouderdom óók een patriarch in China.

De „Li Ki" tzegt, dat eerbied voor den Ouderdom even oud is als het menschelijk geweten.

De geheele Chineesche godsdienst is wel eens genoemd eene ontwikkeling uit de ,,Hiao die de liefde en de eerbied tot de ouders niet alleen is, maar de ondergeschiktheid, in reverentie, van 't lagere in de orde der dingen tot het hoogere in die orde. In eiken Chineeschen vorm van godsdienst is de basis patriarchaal.

De patriarch in de Chineesche familie heeft ook niet zijn autoriteit als alleenstaand persoonlijk individu, maar als een schakel in de kosmische orde der dingen, als constitueerend deel der geheele Familie, de doo.de voorvaderen medegerekend, en deze familie weer mede constitueer end den staat, met aan 't hoofd de keizer, die weer boven zich heeft zijn vader Shang Ti (of, meer concreet: Th'ien, den Hemel).

Wij moeten dus den voor ons, Westerlingen, overdreven lijkenden samenhang der Chineesche familie, en den eerbied der Chineezen voor hun familiebetrekkingen — een eerbied, izóó groot, dat ee.n "volwassen, veertigjarig man niets van belan,g doen zal vóór zijn ouden vader eerst om raad, en vergunning te vragen — niet beschouwen ais een maatschappelijke conventie, maar als eerbied voor de kosmische en goddelijke Orde der dingen. Het Pad, Tao, kan niet begaan -worden zonder eerbied voor en in standhouding van de familiebetrekkingen. Een tekst uit de „Choeng Yoeng" zegt dan ook: „De Tao van den Kiün Tsz' begint met (den gewonen omgang van) mannen en vrouwen. Maar aan het opperste er van gekomen strekt Tao zioh uit over Hemel en Aarde".

Zooals ik reeds gezegd heb, werd de Sing door Confucius beschouwd als de bron van alle mensohelijke deugden. Was deze Sing dus in den toiestand van Ch'ing, Volmaaktheid, dan waren alle deugden Ln den imensclh ook volmaakt. De mensch wordt, volgens Confucius, dus niet

Sluiten