Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENCIUS

N het jaar É71 v. C., ruim honderd jaar na c'en ^°od van Confucius, werd in denzelfden staat Loe, waarin Confucius ter wereld ISiKBSlil kwam, de Chineesche wijsgeer Mêng geSÉsStesSziêsl boren, later Mêng Tsz' genoemd (gelatinizeerd: Mencüus), die op den geest van het Chineesche volk, evenals zijn groote voorganger dit deed, een invloed zou uitoefenen, dien tweeduizend jaren niet konden doen verminderen.

De revolutie van 1911-1912 zou wellicht nooit ontstaan zijn, indien de ideeën van Mencius niet zoo diep in den Chineeschen geest waren doorgedrongen. Immers, Mencius was vóór alles de echte volkstribuun, die steeds geleerd heeft, dat het volk het recht en zelfs den plicht heeft, den souverein van den troon te stooten, die niet met Wijsheid regeert en wien het belang van 't volik niet vóór alles gaat.

Mencius leefde in een tijd, toen Confucius' geschriften en overgeleverde leerstellingen reeds algemeen verspreid waren, en ontwikkelde zich geheel en al door den invloed, dien Confucius' geest op hem uitoefende. Evenals zijn' voorganger beleefde hij een tijd van uiterste verwarring, en zag hij vorsten van verschillende feudale staten met elkaar om den voorrang strijden, en precies als Confucius ging hij rond bij de verschillende vorsten om hun raad te geven en te vermanen. Behalve hertog Wan van den Staat Th'ang, die met ijver trachtte, zijn plannen voor sociale verbetering en volksopvoeding ten uitvoer te brengen, luisterde echter geen dier vorsten ernstig naar hem, en hij ondervond dezelfde teleurstellingen als Confucius, al kwam het bij hem niet

Sluiten