Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts een gebrek aan evenwicht, goed is het juiste evenwicht tusschen „Yang" en „Yin". Het geheim van het leven ligt in het juiste Getal, het juiste Rythme.

Nergens uit de Geest van China zich meer dan in dezen eerbied 'voor het heilige Rythme van het Heelal. De eeuwige strijd tussdhen Geest en Stof, de oorzaak van zooveel groote tragedies in het denken en voelen van t Westen,«is int deize Chineesche filosofie vermeden, of liever van zelf onmogelijk gemaakt. Immers, stof als geheel afgescheiden, en zelfs in contrast met geest, zooals in westerschen zin, wordt in de Chineesche filosofie niet aangenomen. Stof en geest zijn in één conceptie omsloten. Er zijn in deze wijsbegeerte geen strijdende contrasten, er zijn rythmische verhoudingen, er is geen goed of kwaad, er is harmonische of onharmonische verhouding. Het geheim van het Leven is het volgen van het juiste Getal, het bewegen op het juiste Rythme.

De ,,Yang en Yin" bepalen in den mensch het goddelijk Evenwicht; — hei hoogste goed van Confucius' ideaal-mensch. De „T'ai Kie T'u" zegt: „lm den mensch is de vorm van Yin, de geest van Yang" en ,,De beweging en de rust van die twee constitueeren de rechte Orde".

Hoe dicht naderen deze Chineesche filosofische beschouwingen de oude Indische filosofie, wanneer wij regelen lezen als van Choe Hie: ,,Alles is van één essence; er bestaat niets zonder het mysterie van Dat, hetwelk geen anderen grond heeft dan zichzelf, en tóch in ieder ding aanwezig is"!

Het prachtige werk, inhoudende eene vergelijkende studie van de filosofie der Yih King, van Confucius, van Choe Hie en van Lao Tsiz' met de oude hindoesche en brahmaansche filosofie moet nog geschretven worden. Dan zou ook een hoofdstuk te wijden zijn aan de vergelijkende studie van Yang en Yin aan de eene zijde, en Purusha en Prakriti aan de andere.

Volgens Choe Hie, den ,,Aristoteles van China", die

Sluiten