Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAO TSZ' EN DE TAO TEH KING

5jï^2£|§ës|§i! E meest populaire Wijze van China is zonder a twijfel Kh'oeng Foe Tsz', en hij is het, die

het meeste ingedrongen is in liet sociale I §IKilf3flïi leven der Chineezen, al is de diepere, iöfwiïiwwSa esoterische bedoeling van werken als de „Choeng Yoeng" stellig geen gemeen goed van alle Chineezen uit het volk kunnen worden.

Er is dikwijls de fout gemaakt — ook ik heb die vroeger gemaakt, totdat Chineesche literatoren mij haar aanwezen — Confucius voor een minder diepzinnig wijsgeer te houden, juist om zijne populariteit, en om zijn nadrukkelijk wijzen op de noodzakelijkheid van allerlei ceremonies en maatschappelijke conventies.

De filosoof Lao Ts-z' werd dan voor den meer diepzinnigen wijsgeer gehouden, ook door mij vroeger.

Hierbij werd over 'het hoofd gezien, dat Confucius bewerking en ordening van mystiek-diepzinnige klassieken als de ,,Yih King" het tegendeel reeds aantoont, en dat zijn sociale voorschriften en conventies alléén betrekking hadden op het z.g. ,(Tweede Stadium , en wel speciaal de tijden daarvan, waarin hij leefde.

De wijsgeer Lao Tsz' heeft zich nooit tot dat Tweede Stadium bepaald, en maakte zich niet druk over de maatschappelijke en politieke instellingen en regelingen, die Confucius zoo noodzakelijk vond.

Hij is de Wijze der metaphysische bespiegelingen en der transcendente speculaties, die slechts door een kleine uitzondering intuïtieve denkers en voelers, maar niet door de groote massa van het volk kunnen begrepen worden.

Toch is, misschien juist daarom, de zéér fijne essence

Sluiten