Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHINEESCHE KUNST

R is van Chineesche kunst veel te weinig bekend, en dit is de schuld van de sinolo' éeni of eigenlijk ook weer niet hun schuld, omdat er zoo veel werkelijk heel groote SÉ^slSöal geleerden, en zoo uiterst weinig artistieke, wat de Grieken zouden noemen „musische" menschen onder hen waren. Toch is het een heel groote dwaling als men zich verbeeldt, een volk te kennen zonder zijn kunst te begrijpen, en dit beteekent: te doorvoelen; want het is juist in de kunst dat de cultuur van een volk, de hoogste bloei ook van de volksziel, zich uit. Wij kunnen ons de Grieken b.v. niet denken zonder hun prachtige beeldhouwkunst en bun poëzie., wij kunnen de Egyptenaren niet begrijpen, zonder 'hun pyramiden, hun Sphinxen, hun kolossale beelden, en evenmin is het mogelijk, de Romeinen te kennen zonder hun kunst. Juist in de kunst vond de cultuur dier volken haar hoogste uiting.

Maar nu heeft zich het merkwaardige geval voorgedaan, eigenlijk eenig in de studie van een oud volk, dat men tot voor kort gemeend heeft, China en de Chineezen wèl te kunnen begrijpen zonder hun kunst. Dit is zelfs zóó sterk, dat een sinoloog, die wèl artistiek voelt, en die juist in de kunst der Chineezen de eigenlijk diepste studie zoekt — want immers de studie van de innerlijke ziel van het volk — door de sinologen wel eens niet voor ,,vol" wordt aangezien, en in géén geval voor een geleerde. Dit is nu weer juist daarom zoo eigenaardig, omdat men zich in China geen geleerde kan voorstellen, die géén kunstenaar is. Een geleerde, een z.g. "PO-h sz is in China altijd iemand die ook een „musisch" mensch is en die, behalve in de geleerdheid, óók nog,

Sluiten