Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het verschijnen er van is van groote beteekenis voor de populaire sterrenkunde in ons land, — ook hij, die als liefhebber reeds aan sterrenkunde gedaan heeft, kan dit werkje niet missen." Handelsblad.

Prof. Dr. J. BOEKE, De Afstamming van den Mensch. Met 29 tekstfiguren en register

I. ƒ0.45 C. 0.60 L. 0.75

W.B. 262-263. JHet streven van prof. Boeke was, niet, zooals zoo dikwijls in populaire geschriften juist over dit vraagstuk geschiedt, een volledig geconstrueerd beeld te geven van de afstamming van den mensch, zooals de schrijver van zulk een boekje zich die toevallig denkt, maar te laten zien, hoe weinig men er eigenlijk aan positieve feiten over weet en welke beschouwingen zich aan die weinige feiten laten vastknoopen. Het boekje moge daardoor aan samenhang en duidelijkheid verloren hebben, aan eerlijkheid heeft het er wellicht door gewonnen, zegt de schrijver. Wij gelooven, dat daarin juist de waarde van het geschrift ligt. Mede' door een aantal tekstfiguren en door een register is het in alle opzichten wel verzorgd".... Het Vaderland

Dr, H. J. CALKOEN, Bloemen en Insecten. ƒ 0.10

V.B. INHOUD: Inleiding - Wat is een bloem? - Van de Insekten - Van de bloemen - Kruisbevruchting - Insektenb oemen - Bloem en mensch - Bestaansvoorwaarden der planten - Wegwijzers naar den honing - Tegen invloeden van weer en wind - Geslachtlooze bloemen - Tijd van openen en sluiten - Het zoeken naar den honing - De inrichting van eenige bloemen - De kleur der bloemen Naschrift - Register.

CHARLES DARWIN, De Reis om de Wereld, vertaald door J. Brandt (met afbeeldingen). 2e met register voorziene druk. (5e-8e duizend.)

m I. ƒ1.05 C. 1.20 L. 1.35

W.B. No. 63-66**. Darwins beroemd verhaal dat den grondslag legde tot zijn lateren arbeid, nu herdrukt.

Prof. R. C. DUNCAN, Techniek en Wetenschap, naar het Engelsche ,,The Chemistry of Commerce", bewerkt door W. C. de Leeuw. L_ ƒ2 50

„Een buitengewoon interessant boek voor een leek en ingewijde.

Wij bevelen het boek met nadruk aan, vooral aan nijve-

Sluiten