Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de namen en voornamen der betrokken arbeiders behelzen moet en „vóór den aanvang van het overwerk" zendt hrj de beide afschriften van die kennisgeving weg.

Of deze bepalingen elastisch genoeg zijn? Het is zeker niet waarschijnlijk dat de praktijk op deze vraag een bevestigend antwoord zal geven. Inderdaad zijn de bepalingen zeer eng, niet alleen door het uiterst gering aantal veroorloofde overuren (12 X 3 of 12 X 4), maar ook door de verplichting der kennisgeving in drie exemplaren vooraf, de namen en voornamen der arbeiders bevattende, welke verplichting op groote ondernemingen het tijdig aanvangen van het overwerk onmogelijk kan maken.

Verschillende verruimende wijzigingen zouden in dit stelsel kunnen worden aangebracht. Wordt de kennisgeving onontbeerlijk geacht, men zou kunnen bepalen dat zij binnen 2 maal 24 uur na den aanvang van het overwerk moet zijn opgemaakt en ingeleverd. Om noodeloozen omslag te voorkomen zou men kunnen volstaan met in die kennisgeving op te noemen de arbeiders, die zullen overwerken of de overigen, al naar mate dezen of genen in de minderheid zijn; de negatieve lijst zou — in verband met de toch aanwezige „verklaring" of „arbeidslijst" — voorde controle even doeltreffend kunnen zijn. Wil men vasthouden aan de opvatting dat een arbeider in de „gevaarlijk" geachte bedrijven onder geen beding meer overwerk mag verrichten dan (in de eerste 5 jaar) 60 X 3 uur -f 12 X 3 uur, dan zou men de stelsels kunnen omkeeren en bepalen dat de werkgevers zonder vergunning in de eerste 5 jaar 60 X 3, in de volgende jaren 60 X 2 uur en krachtens vergunning 12 X 3 uur zou mogen doen overwerken. Met behoud van het wettelijk maximum der overuren ware hierdoor althans eenige meerdere buigzaamheid verkregen. *)

Nachtrusttijden.

De door onze Vereeniging verzamelde gegevens vestigen niet den indruk dat over het algemeen de wettelijke regel omtrent de nachtrusttijden op groot bezwaar zou stuiten. Herinnerd worde

!) Ten aanzien van het overwerk krachtens vergunning worde hier nog opgemerkt dat zoodanige vergunning volgens art. 6 „voorwaardelijk of onvoorwaardelijk" kan worden gegeven. Bedoeld is — wat uit die woorden niet

Sluiten