Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(afwijking) beperkter is en omgekeerd. Ook is het minder noodig veel excepties toe te staan, waar reeds het norma gelegenheid tot speling overlaat. Omgekeerd is het aantal van niet meer dan 6 afwijkingen op den zoo stelligen regel van wekelijksche Zondagsrust te beperkt en dat wel, omdat dikwijls juist de Zondagsarbeid (ter voorziening in plotseling opkomende behoefte) noodwendig door dezelfde arbeiders zal moeten worden verricht, omdat andere werklieden ditzelfde werk niet zouden kunnen doen. De omstandigheden, die Zondagsarbeid in niet-uitgezonderde werkzaamheden noodzakelijk maken, kunnen zich meer dan 6 maal per jaar voordoen, terwijl — gelijk gezegd werd - de tijdroovende aanvrage van eene ministerieele vergunning niet zou baten. Uitbreiding der geoorloofde afwijkingen (zonder vergunning) van den hoofdregel (wekelijksche Zondagsrust) ware dus gewenscht en ware veeleer billijk dan onbillijk. Dat van diè bevoegdheid niet een ruimer gebruik zal worden gemaakt dan inderdaad door de bijzondere omstandigheden zou worden gevorderd, behoeft niet te worden geducht; in de vele ondernemingen, waar Zondagsarbeid als regel is uitgesloten, wijkt men niet dan ongaarne van dien regel af. Ook is de verplichting tot kennisgeving altijd een remschoen voor ongemotiveerden Zondagsarbeid.

De verplichting tot kennisgeving vooraf van elke afwijking kan trouwens ook hier belemmerend werken. Wanneer des Zaterdags brekage aan drijfwerk ontstaat, zal het noodig zijn dit des Zondags aanstonds te herstellen om des Maandags weer op de gewone wijze den arbeid te kunnen voortzetten. In zoodanig geval kan het moeilijk zijn vooraf in drie exemplaren een kennisgeving op te maken bevattend de namen der betrokken arbeiders. Wat boven (bij de arbeidstijden) werd opgemerkt ten aanzien der gewenschte wijzigingen in de bepalingen omtrent deze kennisgeving geldt ook hier (bevoegdheid tot het maken eener „negatieve" lijst, waar deze eenvoudiger is; verplichting tot kennisgeving binnen 2 maal 24 uur na de afwijking).

Meerdere vrijheid is dus ook hier een zeer stellige behoefte. Tegen de regeling in het algemeen zal echter geen groot bezwaar bestaan, wanneer de hulparbeid althans daar niet onder valt; is daarentegen ook deze aan de bepalingen nopens Zondagsrust

Sluiten