Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan meerdere praestatie niet te voorzien was. Doet die behoefte zich later voor en heeft de werkgever de 12 X 3 overuren verbruikt in den tusschentijd van aangevraagde beslissingen, dan kan hij in het geheel zichzelven niet meer helpen! — Wat betreft de algemeene aanklacht tegen burgemeesters dat zij „allicht" bij de toepassing eener wet zich door persoonlijke overwegingen zullen laten leiden — dat toch is het, wanneer zij „opzien" tegen het weigeren eener vergunning aan ingezetenen hunner gemeente — mag gevraagd worden op welken grond deze bewering steunt. Eene dergelijke overweging heeft tot nog toe den Rijkswetgever anders niet weerhouden de uitvoering van allerlei Rijkswetten en daarmede de beslissing over allerhande aangelegenheden (waaronder vele, belangrijker dan deze) aan het plaatselijk gezag op te dragen.

Wij voor ons zouden eerder geneigd zijn te gelooven dat juist de burgemeester, met de lokale toestanden en met de personen bekend, tot een juist oordeel meer bevoegd is dan de ambtenaar aan het Departement, die voor gelijkmatige toepassing der wet niets dan het rapport van den inspecteur voor zich heeft.

Daar in industrieele ondernemingen het woord „tijd is geld" een tastbare waarheid is, zou het van groot belang zijn bij de aangevraagde beslissingen tijdverlies zooveel doenlijk te voorkomen; uit dien hoofde reeds zou beslissing op de aanvrage door den Burgemeester (den inspecteur gehoord) aanbeveling verdienen, terwijl aan de argumenten daartegen geen waarde kan worden gehecht.*)

Verklaringen, arbeidslijsten enz.

Blijkens het V. V. der Tweede Kamer werd het in deze materie gevolgd stelsel „hoogst omslachtig" geacht door vele leden, die zelfs meenden dat het in zeer groote ondernemingen „zoo goed als onuitvoerbaar" zou zijn. Het tegendeel schijnt door niemand in de afdeelingen te zijn staande gehouden; men vindt in het

!) Het ontwerp eischt dat door den werkgever een afschrift der verklaringen, arbeidslijsten, rustlijsten en kennisgevingen behalve aan den arbeids-inspeeteur ook aan den burgemeester wordt toegezonden. Die bepaling zou in het door ons voorgestane stelsel eerst recht zin krijgen.

Sluiten