Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. het bevorderen van pogingen, die ten bate dezer kinderen

worden aangewend:

b bijeen te brengen en in zoo rnim mogelijken kring te

verspreiden alle inlichtingen, die van nut kunnen zijn voor ieder, die zich bet lot van verwaarloosde kinderen wil aantrekken ; ,,

c. zicb beschikbaar te stellen als tusschenpersoon voor alle

personen en instellingen,, zonder onderscheid van geloof of richting, die de belangen van verwaarloosde kinderen wenschen

te behartigen; .

d. samenwerking te zoeken met en desgevraagd advies te

oreven aan den Staat, provinciën en gemeenten, omtrent alles wat strekken kan tot bevordering van de belangen der verwaarloosde kinderen.

Hij tracht bovendien over alle vragen, die zich voordoen op het gebied der Kinderbescherming, adviezen van deskundigen uit te lokken,, en daaromtrent door openbare bespreking het vormen eener publieke meening voor te bereiden.

Het is ter voldoening aan dit laatste voorschrift, dat eze vergadering is bijeengeroepen ter bespreking van de twee op de Agenda vermelde punten; punten die zeer zeker aller belangstelling verdienen. Dat van de wijze waarop die twee onderwerpen, zullen worden geregeld veel afhangt voor de goede werking der Kinderwetten, is duidelijk.

Die wetten zijn sedert de laatstgehouden vergadering van den Bond (10 Maart 1900) tot stand gekomen en hebben een groote verandering ten goede gebracht. Werd op die verga e rins nog de wensch geuit, dat de toen aanhangige wet en o kinderbescherming eene meerderheid zouden vinden, thans is die wensch meer dan verwezenlijkt. Deze door den Minister Cort van der Linden ontworpen wetten vonden niet slechts eene meerderheid, maar werden met algemeene stemmen m de Tweede Kamer aangenomen, zoodat zij aanspraak mogen maken op den naam van nationale wetten als zijnde zij de vrucht van samenwerking van alle partijen in den lande, die alle oin strijd doordrongen waren van het hooge belang dezer zaak. Dub >ei

Sluiten