Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoegen doet het mij daarom, dat de vergadering zooeven tot opvolger van den verdienstelijken en betreurden Mr. H. L. Asser tot lid van het Bestuur van den Bond heeft gekozen Mr. P. Cort van der Linden, Oud-Minister van Justitie, aan wiens talentvol en krachtig beleid wij in de voornaamste plaats de totstandkoming dezer wetten te danken hebben.

Dat hij zitting in hot Bestuur van onzen Bond wil nemen, zal onzen Bond zeker in elk opzicht ten goede komen en de belangstelling in ons streven nog meer doen toenemen.

Die belangstelling heeft ons tot heden niet ontbroken en vooral wordt het hoogelijk door ons gewaardeerd, dat H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Moeder van het begin af den Bond zoo krachtig hebben gesteund. Moge de wijze waarop onze Bond werkt hem voortdurend dien Hoogen steun blijven verzekeren!

Xog een woord aan den heer Mr. J. Simon van der Aa, die zoo vriendelijk is te dezer plaatse een zoo belangrijk onderwerp in te leiden. Men heeft de tuchtscholen aanvankelijk luchtkasteelen genoemd; velen vragen zich nog af welken vorm zij zullen aannemen en hoe zij zullen ingericht worden. Daaromtrent hopen wij in deze vergadering licht te zien opgaan. Wanneer alle aanwezigen, die aangaande deze zaak eene meening of gedachte hebben, hunne zienswijze hier bloot leggen en ten beste geven, dan is er alle reden te verwachten, dat er eene leerzame discussie zal ontstaan, die voor het onderwerp dat ons bezig houdt in ruime mate vruchten, zal afwerpen. — Ik geef thans het woord aan den inleider Mr. J. Simon van der Aa.

De heer Mr. Simon van der Aa. De uitspraak M. de Voorzitter, in uw inleidend woord gelegen, omtrent het nut en de beteekenis eener bespreking van de tuchtscholen, het nieuwe instituut, waarmee de Kinderwetten, ons penitentiair stelsel staan te verrijken, heeft zeker de instemming van allen, die hier zijn opgekomen; en wel in het bijzonder van mij als inleider, waar ik ten deele uit algemeene belangstelling in, het onderwerp, maar voor een belangrijk deel ook om de hier te

Sluiten