Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdalende reeks zijn : de geldboete en de berisping. Zij bedoelt te zijn een straf, docb met het oog op den leeftijd en de persoonlijkheid van bet daaraan te onderwerpen individu, van bepaald

opvoedkundigen aard.

Plaatsing in een tucbtscbool kan bovendien worden toegepast op kinderen, die, veroordeeld wegens strafbare feiten, in gebreke blijven de bun opgelegde geldboete te betalen of ook bet bedrag te voldoen,, dat voor verbeurd verklaarde voorwerpen, bij niet uitlevering daarvan, in de plaats treedt. De duur is "bepaald op ten minste één week, ten hoogste één maand, doch door geheele of gedeeltelijke betaling wordt de maatregel beeindigd of naar evenredigheid ingekort. Deze plaatsing draagt meer het karakter van dwangmiddel.

Plaatsing in een tuchtschool kan eindelijk nog worden bevolen door den burgerlijken rechter op verzoek van ouders of voogden, die gewichtige reden van misnoegen hebben over hun kind of pupil. Een maximumduur is hier niet bepaald, zoodat de rechter vrij is in het aangeven van den, termijn der vastzetting, doch de ouders of voogden hebben te allen tijde het recht haar te doen ophouden. Zij is te beschouwen als een maatregel van tucht, met opvoeding als het verwijderd doel.

De tuchtscholen zullen derhalve berekend moeten zijn op de opneming van kinderen of jeugdige personen van allerlei leeftijden en voor allerlei tijdsbestekken. Die bevolking zal echter, indien althans de kinderwetten worden toegepast naar de bedoeling, van éen en dezelfde hoofdsoort zijn; niet het bepaald perverse of het zedelijk verdorven kind of het kind uit slechte of geheel ongeschikte omgeving, voor wie duurzame verzorging direct of indirect van staatswege of van particuliere zijde beoogd is; maar de voor de gewone tucht van huis of school zich ongevoelig toonenue, de tegen de gewone maatschappelijke orde weerbarstige kinderen, die niet zoo zeer lijden, aan verwaarloosde of slechte opvoeding als wel aan gemis aan weerstandsvermogen tegen het verbodene, aan gemis aan besef der noodzakelijkhei zich aan tucht en regelen van orde te onderwerpen.

- Deze kinderen, kunnen naar verschillende criteria, als leeftijd,

Sluiten