Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer ernstige gevallen, de derde voor de onregeerlijken. Zaelite behandeling wordt gewenscht voor de daarvoor vatbaar te achten individuen, met prikkeling van het eergevoel, opwekking door belooning, als stelregel tegenover intimidatie door bestiaffing. Onderscheid tusschen hen, die voor een strafbaar feit zijn vervolgd en hen die geen strafbaar feit hebben gepleegd of althans daarvoor in rechten niet zijn betrokken, wordt daarbij in zoover niet gemaakt, dat beide in één en hetzelfde gesticht terecht moeten kunnen komen. Althans het gesticht van de derde soort en als regel ook dat van de tweede soort zullen staatsgestichten dienen te zijn. Maar alle zijn bestemd tot opvoeding gedurende langeren tijd, in overenstemming met de vrij algemeen heerschende neiging, die ook in de wetgeving en in de rechtspraak zich vertoont, om terechtstelling en vooral veroordeeling en straf te vermijden en opvoeding toe te passen.

Als gesticht van de tweede soort is dan te beschouwen het staatsopvoedingsgesticht voor knapen ,,les Douaires , waai jeugdige delinquenten, die zonder oordeel des onderscheids hebben gehandeld, in dwangopvoeding woiden gegeven, doch tevens jeugdige veroordeelden tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot 2 jaar deze straf ondergaan, en het staatsopvoedingsgesticht voor meisjes te Doullens, waar eveneens de niet veroordeelden bij gemis aan, oordeel des onderscheids en de veroordeelden tot gevangenisstraf van meer dan 6 maanden te zamen worden opgenomen ; in beide is tusschen de twee categoriën geen afscheiding en geen, verschil in behandeling.

Kinderen tot kortere straffen veroordeeld ondergaan deze in de gewone locale gevangenhuizen. Ook hier derhalve geen derde soort van inrichting, geen tuchtschool.

De „correction, paternelle" wordt ten uitvoer gelegd op meisjes in het zooeven genoemde opvoedingsgesticht, op jongens in de „maisons d'arrêt et de justice". Het bekende particuliere gesticht Mettray heeft een afzonderlijke afdeeling daarvoor ingericht, de zoogenaamde „maison paternelle", die echter wegens den, hoogen prijs, die voor opneming gevraagd wordt, 250—300 francs 's maands, alleen voor kinderen van zeer ver-

Sluiten