Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hoofdzaak komen de verschillende kantonnale regelingen intusschen hierop neer en hierin overeen : geen strafvervolging tegen kinderen heneden den leeftijd van 14 jaren, maar onderbrenging in een gesticht, een zoogenaamd „Rettungsanstalt", ingeval van, vrees voor zedelijke verwildering, welke onderbrenging ook toepassing vindt zonder dat een strafbaar feit is gepleegd, ingeval van verwaarloozing.

Aan kinderen van den leeftijd van 14 tot 18 jaren kan vrijheidsstraf worden opgelegd of wel opzending naar een verbeteringsgesticht, de zoogenaamde „Zwangerziehungs-Anstalt"; deze opzending ook in combinatie, d.w.z. in aansluiting met vrijheidsstraf.

Ook kan de vrijheidsstraf zelf in een „ZwangerziehungsAnstalt worden ondergaan, die daarvoor geschikt is.

Terwijl in de meeste kantons éen of meer Rettungsanstalten, alle particuliere gestichten, worden gevonden, bezitten slechts enkele kantons een „Zwangerziehungs-Anstalt", en wel alleen voor knapen, die een staatsinstelling heet te zijn. Als type wordt die van Aarburg beschouwd, die tevens — niet een capaciteit van 60 plaatsen — de grootste is. Ook kinderen uit andere kantons vinden volgens contractueele bepalingen tusschen de kantonnale Regeeringen, daarin opneming.

Dit gesticht nu vertoont in zoover overeenstemming met onze tuchtschool, dat het voor een groot deel is bezet met jeugdige veroordeelden, die er gedurende doorgaans niet langen tijd eene vrijheidsberooving ondergaan, bij wijze van straf, welke aan hun opvoeding tot verbetering dienstbaar moet worden gemaakt en daarop opzettelijk is ingericht.

Deze verpleegden worden aanvankelijk van de andere en van elkander geïsoleerd en wel voor een termijn van 3 maanden, die evenwel door den directeur kan worden ingekort naar gelang van zijn, bevindingen omtrent de gezindheid van den knaap. Terugplaatsing in de cel wordt als de zwaarste disciplinaire bestraffing toegepast; ook lichamelijke kastijding komt voor, terwijl de gewone bestraffingen in onthoudingen bestaan.

Als belooning wordt eenig aandeel in de winst, die éen der

3

Sluiten