Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeoefende vakken maakt, aan de daarbij werkzaam gestelde verpleegden toegekend bij wijze van arbeids-verdienste. Een viertal ambachten worden mede ter opleiding der knapen ten behoeve en voor rekening van het gesticht gedre\en , bo \ endien worden landarbeid en huishoudelijk werk verricht.

Yan het schoolonderwijs, dat zeer ver gaat, zonder dat daaraan een groot aantal uren wordt besteed, wordt veel werk gemaakt.

Aan preventieve discipline wordt zeer gehecht; zoo mag onder het werk en bij de maaltijden niet worden gesproken; nachtelijke afzondering wordt toegepast in den vorm van cellulaire slaapvertrekken.

Naar persoonlijken invloed op het individu wordt vooral gestreefd door veelvuldige samenspreking onder vier oogen, en ook door bemoeiingen tot het vinden van een plaats als leerling

of aankomend gezel bij ontslag.

Want deze gestichten, evenals trouwens ook andere Zwitsersche penitentiaire inrichtingen, beschouwen zich niet als een instelling op zichzelve, doch als een schakel, het gestichtsleven als een tusschenperiode, waaruit de overgang naar het leven in de maatschappij gemakkelijk moet worden gemaakt.

De directie ziet naar buiten en tracht de toestanden naar binnen zoo veel mogelijk aan te passen aan de omstandigheden daar buiten. Het is hierin dat voor sommige eigenaardigheden, schijnbare leemten, de gelukkige verklaring is te vinden. De mogelijkheid van toepassing dier opvatting en de groote paedagogische aanleg der aan het hoofd gestelden en zeker ook van andere krachten zijn twee belangrijke voordeelen der dwangopvoedingsgestichten in Zwitserland.

In Engeland geldt eene andere opvatting. Daar tracht over het algemeen de gestichtsdirectie meer van haar inrichting zelve te maken wat zij kan, en stelt zij vooral er haar eer in, dat in het gesticht zal heerschen een goede geest, „the good spiiit of the big English public school", zooals ik het telkens hoorde

uitdrukken. _ -n i

Trouwens de meestal zooveel sterkere bevolking der Engelsche

Sluiten