Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichtingen, laat niet toe de individualisatie der Zwitsersche gestichten met hun zeer gering getal verpleegden. De wetgeving van Engeland kent slechts twee algemeene typen van gestichten tot verpleging, waarin krachtens een, vrij ingewikkeld stel bepalingen uit verschillende wetten de verwaarloosde en strafschuldige kinderen zijn onder te brengen, n.1. de „Beformatory-" en de „Industrial School", daaronder begrepen de Beformatory-" en de „Industrial Trainingship". De eerste ontvangt de ouderen, die geacht worden tot meerdere rijpheid, ook in het kwade, te zijn gekomen, de tweede de jongeren. De leeftijdsgrens voor het Verblijf in het eerste is natuurlijk hooger dan in het tweede. Verschil is er overigens, wat de behandeling aangaat, in de praktijk niet. Wat den duur betreft, deze is voor beide op minstens 18 maanden gesteld, doch wordt uit den aard der zaak feitelijk doorgaans langer. Reeds daaruit volgt, dat zij voor vergelijking met de tuchtschool niet in aanmerking komen. Hiertoe leent zich eerder, doch ook niet dan tot, op zekere hoogte, een derde type van gesticht, dat de wet als een „Industrial School" beschouwt, doch dat daarvan in zijn wezen zoozeer afwijkt dat het een eigen soort vormt, n.1. ds Truant-school.

Dit gesticht, dat nog alleen voor knapen bestaat, is bestemd tot opname voor korten tijd van hardnekkige spijbelaars, wier persoonlijkheid en omgeving geen aanleiding geven tot toepassing van den zooveel meer ingrijpenden maatregel van opzending naar een gewone „Industrial School". Bedenkt men nu hoe onvast de grens tusschen spijbelen en straatslijpen, straatslijperij en het plegen van allerlei kleine delicten, moet zijn in groote steden als London, Liverpool, Bristol e.a., dan ziet men, dat deze gestichten menig kind hebben op te nemen, dat ten onzent in de tuchtschool zal terecht komen.

De duur van het verblijf is bij eene eerste vastzetting niet meer dan 3 maanden, bij de tweede en verdere één, twee en meer maanden langer. De behandeling moet met vermijding van alle ruwheid zeer gestreng zijn, opdat de knaap er niet gaarne

3*

Sluiten