Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal zijn en ziclx liever getrouw en ordelijk sckoolbezoek getroost dan er opnieuw te worden geplaatst. A an dit denkbeeld gaan de ondersckeidene gestickten uit, doek zij brengen ket op versckillende wijze in toepassing, naar gelang van de vaneerende inzickten, ketzij van de directiën, ketzij van de plaatselijke algemeene sckool-autoriteit, de „Sckool Board", die de oprichting bewerkstelligt en ket opperbeheer van ket gesticht keeft. In het eene, b.v. te Liverpool, worden de knapen bij hun inkomst eenige dagen, koofdzakelijk ter intimidatie, in de cel geplaatst, doek kun daarna in gezelsckap van de anderen, onder voortdurend toezickt en met kandkaving van stipte orde zekere vrijkeid van beweging, als spelen en praten gelaten. In ket andere, b.v. te London,, genieten zij in den eersten tijd geenerlei Mijheden en wordt bij herhaling deze tijd tot vele weken verlengd, waarin dan van geen spelen en praten ter recreatie sprake is. De niet voor andere doeleinden ingenomen tijd wordt dan met „drill" d.i. vrije- en orde-oefeningen en exercitie doorgebracht. Aan schoolonderwijs en vooral aan handenarbeid wordt het grootste deel van den dag besteed.

Eelooningen worden niet gegeven. De bestraffingen zijn vooral „extra-drill" en zoo noodig lichamelijke kastijding in den vorm van slagen met de plak op de kand of met de berkenroede op ket ackterdeel. Een verruiming en verzacktmg van ket stelsel van behandeling is in den laatsten tijd in overweging genomen. De strenge behandeling heeft in elk geval de recidive niet voorkomen, want ongeveer de kelft der verpleegden was b.v. te Highbury en zoo ook te Holme-Court voor een tweede

en volgende maal opgenomen.

De instelling, die ten slotte ket meest met de tucktsckool

moet overeenkomen, is te zoeken in Noorwegen.

De wet van 6 Januari 1896 op de behandeling van verwaarloosde kinderen, die met 1 Sept. van het vorige jaar m werking is getreden kent drie soorten van gestickten, „15 ar nek] em , „Skolekjem" en „Tvangskole". In ket eerste worden ondergebracht zeer jeugdige verwaarloosden, die geen delict hebben begaan en niet zedelijk verdorven zijn. In het tweede km e-

Sluiten