Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yalt aan te wijzen, doch tevens, dat van instellingen, die eenige pnnten van, vergelijking opleveren en ook in het algemeen elders voor de oprichting van de tuchtscholen veel valt te leeren.

Yan welke beginselen kan nu bij die oprichting worden uitgegaan ? Het antwoord op dit derde vraagpunt stel ik mij voor te geven in den vorm eener beknopte aanwijzing van verschillende beginselen, ten aanzien van de voornaamste punten, die zich bij die oprichting ter behandeling voordoen, zonder van mijn persoonlijke voorliefde voor het eene of andere beginsel te spreken, ten einde de vergadering de meest mogelijke vrijheid van beoordeel] n,g te laten en zelf een objectief standpunt te blijven innemen.

Die punten zijn :

de gestichtsgebouwen en hun inrichting in verband met de verdeeling over en de indeeling in de gestichten, het personeel, de materiëele verpleging, de verzorging der godsdienstige belangen, het schoolonderwijs, de handenarbeid, de opvoedkundige leiding in engeren zin, die alle onderling min of meer samenhangen en beheerscht worden door de hoofdvraag naar de wijze van behandeling der verpleegden.

De behandeling kan uitgaan van het stelsel van intimidatie, van, vrees, en van het stelsel van aanmoediging, van hoop.

Het eerste eischt onvoorwaardelijk en onveranderlijk volkomen ordelijk en goed gedrag als plicht, bedreigt straf tegen elk niet voldoen aan dien eisch en kent geen belooninsr voor het betrachten van dien plicht.

Het laat geen vrijheid van, beweging toe, sluit uitspanning tot vermaak uit. Allen worden gelijkelijk behandeld, voor zoover zij niet onder straf zijn.

Yerdeeling over en indeeling in de gestichten naar criteria als geaardheid en gedrag zijn dan niet noodig. Het gesticht zelf zal het aanzien van een gestrenge inrichting dienen te hebben.

Persoonlijke band zal er niet zijn tusschen de verpleegden en het personeel, dat in de eerste plaats op toezicht en orde houden

Sluiten