Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is aangewezen. Het doel zal zijn de kwaadgezinden te buigen, het zwaartepunt worden gezocht in de afschrikwekkende kracht van het verblijf, dat den verpleegden onaangenaam zal zijn, hard te verduren zal vallen.

Bij het tweede stelsel wordt goed gedrag als teeken van goeden wil beschouwd, daartoe aangespoord door vooruitzicht op waardeering en daarvoor algemeene voorrechten of persoonlijke belooningen toegekend. Disciplinaire bestraffing volgt eerst bij opzettelijke misdraging. Zekere vrijheid van beweging wordt gelaten, tot ontspanning door amusementen gelegenheid gegeven.

Kennis van het karakter van eiken yerpleegde is noodig, indeeling naar geaardheid en gedrag op haar plaats. De verhouding tusschen het personeel en de verpleegden moet een vriendschappelijke kunnen, worden. Het gesticht zal een niet gesticht-achtig, maar vriendelijk aanzien moeten hebben. Het doel zal zijn, niet neer maar waar het noodig en mogelijk is r e c h t te buigen, het zwaartepunt wordt gezocht in de opwekking, hoofdelijk, van en tot het betere.

Voor het aantal en de plaatsen van vestiging van tuchtscholen zal het hier in groote trekken aangegeven — fundamenteel beginsel — onderscheid slechts beteekenis hebben, voor zoover bij het intimidatie-stelsel met grootere gestichten genoegen kan worden genomen en aan vrije en ruime omgeving en fraaie ligging niet behoeft te worden gehecht. Of het gesticht niet een gezonde ligging moet hebben, ter wille van de vele gevallen van scrofulose en andere ziekte- en zwaktetoestanden, die bij de groep van kinderen, die het hier geldt, plegen voor te komen ; of het niet geschikt moet zijn gelegen, met het oog op de bij interneering van korten duur vooral onaangename transporten en ook om het personeel de gelegenheid tot voeling met het maatschappelijk verkeer en tot intellectueelen omgang te laten, zijn vragen van de practijk, niet van beginsel. Met betrekking tot de gesticktsgebouwen en -terreinen valt alleen nog op te merken, dat hooge omheiningsmuren en getraliede vensters niet passen bij een stelsel van aanmoediging, van vertrouwen en

Sluiten