Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligging, deze kan men op de meest eenvoudige leest schoeien, rekening houdend met de toestanden in de omgeving, waaruit de verpleegden gewoonlijk zullen voortkomen en waarin zij weer zullen terugkeeren, of wel, ze netter, aangenamer maken, meer dan het strikt noodige doen, hetzij voor allen, hetzij voor een klasse van belooning alleen. Bij de ligging doet zich de quaestie der nachtelijke afzondering voor, die als beginsel-vraag meer bij de opvoeding in engeren zin thuis hoort.

Die afzondering heeft haar tegenstanders, die ten, deele niet tegen het beginsel, maar tegen de uitvoering door middel van de bekende ijzeren alcoves zijn gekant, zij heeft in niet geringer getal en onder niet minder bevoegde beoordeelaars haar overtuigde voorstanders, vooral uit een oogpunt van zedelijkheid.

Het bijwonen van godsdienstoefeningen en ontvangen van godsdienstonderwijs door hen, die daarvoor nog in de termen vallen,, kan worden beschouwd als voldoende verzorging der godsdienstbelangen, doch hieronder kan ook worden verstaan het toekennen van invloed op den gang van zaken aan den godsdienst, het doen deelnemen van de bedienaren van den godsdienst, niet als extraneï in enkele uren van opzettelijk onderricht, doch als stelselmatige medewerkers aan de opvoeding der verpleegden, met zitting in den raad van directeur en verdere ambtenaren, waai in over de belangen van de opvoedelingen, en die van het gesticht wordt gehandeld.

Evenzoo kan het schoolonderwijs zich bepalen tot het verstrekken van onderricht aan hen, die nog geen voldoend lager onderwijs hebben genoten, en van herhalingsonderricht tot aanvulling, maar het kan ook worden opgevat als een belangrijk middel tot verbetering, tot gemoedsvorming en in opvoedkundige richting geleid, aan allen worden gegeven.

Handenarbeid, die niet slechts handenbezigheid zal zijn doch tevens instructief, voor kinderen voor korten tijd in een klein gesticht geïnterneerd te vinden, is inderdaad een lastig probleem. Alle denkbeeld van bepaalde vakopleiding zal men hier al aanstonds moeten laten varen, om geen onmogelijke illusies te wekken en met pogingen tot verwezenlijking daarvan, nutte-

Sluiten