Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loos kracht te verspillen. De oplossing kan worden gezocht voor knapen öf in de richting van werk van algemeen ontwikkelenden en voor het ambachtsonderwijs voorbereidenden aard, als teekenen en vooral voortgezet slöyd, öf in de richting van gemakkelijk aan te leeren werk, als borstelmaken, nettenknoopen, matten vlechten. Huishoudelijk werk kan ter aanvulling in aanmerking worden gebracht. Dit laatste en vrouwelijke handwerken kunnen geacht worden voor meisjes de moeielijkheid afdoende op te lossen. Tuinwerk wordt ook als maatregel van hygiëne algemeen aanbevolen. Als hoofdzaak is te betrachten, dat vooral aan het oudere kind de beteekenis van geregelden arbeid, het lichamelijk en geestelijk welzijn, dat er uit kan voortvloeien, het noodzakelijke er van uit maatschappelijk oogpunt duidelijk worde gemaakt.

Ten slotte nog iets over de opvoeding in engeren zin, die zoo even bij de indeeling in klassen reeds ter sprake is gekomen. Het is bij de individueel toe te passen bestraffingen en belooningen inzonderheid dat het aankomt op de paedagogisclie gevoeligheid en tact van den leider, het is vooral hier, dat veel vrijheid voor hem wordt gevraagd, om in elk geval oordeelkundig en doeltreffend te kunnen optreden.

Aan daarvoor geëigende bestraffingen onder vier oogen wordt door velen groote waarde gehecht. Anderen kennen meer kracht toe aan bestraffing in het openbaar met het oog op het eergevoel, dat daarbij wordt getroffen. Belooningen, met de strekking dit op te wekken worden veelal aanbevolen; zoo een uitwendig distinctief al dan niet met daaraan verbonden voorrechten, of zelfs gezag over mede-verpleegden.

Van het grondbeginsel over de wijze van, behandeling zal het afhangen of sport en andere spelen in het algemeen of voor bepaalde groepen kunnen worden toegelaten.

Met dat beginsel hangt ook ten, nauwste samen of getracht zal worden een band met den ontslagen verpleegde aan te houden, moeite voor hem zal worden gedaan tot het vinden % an een plaats bij zijn vertrek, indien zijn leeftijd en zijne omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Sluiten