Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten aanzien van verscheidene der genoemde onderwerpen, die met vele andere te vermeerderen zijn, moet bij de oprichting der tuchtscholen een als definitief te beschouwen keuze worden gedaan, ten aanzien van andere eene voorloopige bepaling worden getroffen. Van. de keuze tusschen de verschillende beginselen ten opzichte der verschillende punten en van de wijze van vereeniging der gekozen beginselen tot één geheel, zal grootendeels afhangen of de tuchtschool zal worden het zegenrijk instituut ter bestrijding der, criminaliteit der jeugd, dat de geniale ontwerper zich heeft gedacht.

Dat die keuze een gelukkige zal mogen zijn en dat de beraadslagingen door den Bond, tot Kinderbescherming uitgelokt hiertoe veel zullen mogen bijdragen, is de wensch waarmede ik mijn inleiding besluit.

De Voorzitter. Namens het Bestuur van den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming breng ik Mr. Simon van der Aa een kort woord van bartel ij kon dank voor de uitnemende wijze, waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten. Gaarne bracht ik hem uitvoeriger hulde, doch de tijd noopt mij kort te zijn. Met hem deel ik de meening, dat tuchtscholen voor Nederland eene zegenrijke instelling kunnen worden, en ik wensch er bij te voegen, dat het oprichten van tucht- of verbeterscholen voor mij steeds is geweest een desideratum. Emile Sottvestre heeft gezegd: II n'y a pas de minéral humain tellement pervers qu'on n'y puisse trouver quelque parcelle d'or. Dit is zeer waar, inderdaad is er bij elk menschelijk individu en vooral bij elk kind wel een goed beginsel te vinden voor dengene, die het weet op te sporen. Wanneer aan het hoofd van de tuchtscholen worden geplaatst goed doorknede paedagogen, dan houd ik mij overtuigd, dat zij er menigmaal in, slagen zullen de bij het kind aanwezige goede kiemen op te sporen, en dat zij alleen door daarop de aandacht te vestigen reeds èn aan de ouders èn aan het kina een uitnemenden dienst zullen bewijzen.

Menig kind gaat thans te gronde doordat zijne ouders of opvoeders niet voldoende rekening houden met den aanleg en de aspiraties van het kind.

Sluiten