Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

docent in de paedagogie aan een onzer hoogescholen, en dat de Regeering, kennisnemende van het verslag van deze vergadering, gebruik zou kunnen maken van hetgeen hier over ons onderwerp zou worden gezegd, ook door den heer Gunning, wien ik gaarne dank zou weten voor een opbouwende critiek, die in den tegenwoordigen stand der zaak toch meer op haar plaats zou zijn, dan een afkeurende van het nu toch eenmaal aangenomen stelsel der wet.

De heer Mr. P. Cort van der Linden. Na het gesprokene door den heer Gunning wensch ik een enkel woord in het midden te brengen. De heer Simon van der Aa heeft dien spreker reeds gewezen, op de groote misvatting waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. De tuchtschool is niet bedoeld een soort opvoedingsgesticht te zijn ; daarvoor zou zij niet deugen. De grondgedachte waarvan ik bij dit deel van de Kinderwetten ben uitgegaan is, dat de beginselen der strafrechterlijke bepalingen voor kinderen dezelfde moeten zijn als de beginselen, die in het algemeen ten grondslag liggen aan de straifen van de overtreders der wetten.

De toepassing dier beginselen echter ten aanzien van kinderen behoort, juist omdat het kinderen zijn, totaal te verschillen van de toepassing ten aanzien van volwassenen. Ik heb gemeend de maatregelen, die van Overheidswege moeten worden genomen ten opzichte van de overtreders der Strafwet, te moeten verdeelen in drie categoriën. De eerste categorie — ik spreek in het algemeen — betreft die menschen, die onder den prikkel van buitengewone omstandigheden daden verrichten, die zij anders niet zouden doen, die zij anders ook zouden afkeuren en waarover zij bij eenig nadenken berouw zullen gevoelen. De zedelijke orde is door hen verstoord, maar ook hun eigen zedelijk evenwicht. Zij zijn schuldig en zij zijn het die daarom ook behooren te worden gestraft. Door het stellen van eenig leed tegenover de overtreding wordt deze geboet en in den regel ook het zedelijk evenwicht hersteld. De tweede categorie betreft degenen, die erfelijk belast zijn, of die het

Sluiten