Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuchtschool te doen beantwoorden aan haar doel. Ik heb de overtuiging, dat wanneer de wet meer algemeen wordt toegepast in den geest waarin zij werd ontworpen en waarin zij door de Tweede Kamer is aangenomen, zij ten zegen zal zijn van de kinderen van ons volk, en dat wij door de opvoeding der verwaarloosde jeugd ons zelf zullen leeren en opvoeden, want welke politieke en godsdienstige verschillen ons ook verdeelen, zij zal ons gezamenlijk leeren arbeiden voor een groot en verheven doel.

De heer Ds. H. Pierson . Gaarne wensch ik een enkel woord te zeggen naar aanleiding van het gehoorde van de heeren Gunning en Cort van der Linden. Het bezwaar van den heer Gunning kan, ik gedeeltelijk begrijpen maar het is voor mij eenigszins weggenomen door den heer Cort van der Linden. Ik geloof, dat wij langzamerhand moeten komen tot het denkbeeld, dat in tuchtscholen het straffende karakter op den voorgrond moet staan. Wat men in gewone gestichten noodig heeft dat is een algemeene vaste geest, die hoe langer hoe beter wordt. Mijne bijna vijf-en-twintigjarige ondervinding in het leven der gestichten, is, gelijk als in Engeland, deze, dat, als de heerschende geest goed is, ieder, die wordt opgenomen, onder dien invloed komt. Evenwel steeds treft men elementen, die niet te regeeren zijn. Om nu in gestichten een zachte regeering blijvend mogelijk te maken kunnen tuchtscholen zeer goed als middel dienen. Er moet een middel zijn om de weerspannigen ergens elders te plaatsen en een tuchtschool is daarbij te verkiezen boven het tuchthuis, mits er tucht heersche, schoon in zachten vorm en dat het gevangenis- en niet het paedagogisch element op den voorgrond sta.

Indien men de opvatting van den heer Cort van der Linden in toepassing brengt en men laat het paedagogisch element op zijde, dan doet men de maatschappij een dienst. Als de christelijke liefde zich overal ontfermt over het afwijkende, dan zal men den geest in de gestichten, die zij bouwt, beter maken door het vestigen van de wetenschap, dat achter die gestichten de tuchtscholen staan, gereed om hen op te nemen, die de toepassing van strenger middelen noodig hebben.

Sluiten