Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dee Aa en Coet van dee Linden gedane verklaringen geloof ik niet, dat wij omtrent de tuchtschool hedenmiddag tot eenstemmigheid zullen komen. Er zijn toch zeer scherpe principiëele verschillen voor den dag gekomen, ook tusschen de heeren Coet van dee Linden en Simon van dee Aa en den heer Gunning aan wiens zijde ik mij schaar. Volgens de heeren Simon van dee Aa en Coet van dee Linden zullen de tuchtscholen, niets anders zijn dan vervangsters van de gevangenissen maar dan gevangenissen, uitsluitend voor niet-volwassenen, voor kinderen heneden den 18-jarigen leeftijd.

Nu wil ik daarlaten, of het in de twintigste eeuw nog eene gezonde opvatting mag worden genoemd, dat men in overtreders van de strafwet, die nog geen achttien jaar zijn, reeds misdadigers ziet, gelijk de heer Coet van dee Linden deed.

Maar dat daargelaten, constateer ik het groote verschil tusschen die heeren en De. Gunning en mij. Ik meen, dat deze vergadering wel in deze twee kampen verdeeld zal zijn ; namelijk tusschen hen, die in de tuchtscholen niets anders zien dan gevangenissen voor jeugdige misdadigers en hen, die de gedachte hebben, dat de tuchtscholen moeten zijn opvoedingsgestichten.

Nu ik vernomen heb, dat zij eigenlijk geen opvoedingsgestichten zijn, en waar de tijd te ver heen is, om over dat principe een debat aan te gaan, wensch ik mij tot een enkele opmerking te bepalen en te beginnen met deze. Ik meen, dat de heer Mr. Simon van dee Aa in zijne inleiding niet consequent is geweest, als hij van het denkbeeld is uitgegaan, dat tuchtscholen iets anders zijn dan strafinrichtingen, want op meer dan één punt spreekt hij tegen, dat de inrichtingen, die men in het buitenland aantreft, alle opvoedingsgestichten zouden zijn. Ik zou dat op verschillende punten kunnen aantoonen, maar de tijd daarvoor is te kort.

Is nu die opvatting wel de goede? De heer Coet van dee Linden noemt de opvoeding de kroon van ons strafstelsel. Ik zou dus zeggen, dat ook reeds in die uitspraak ligt opgesloten, dat de overtreders van de Strafwet beneden den achttienjarigen en vooral beneden den veertienjarigen leeftijd, die dus op ende

Sluiten