Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zegt, dat de tuchtscholen, niet bedoeld zijn als opvoedingsgestichten maar het is toch een met te loochenen feit, dat ook in korten tijd de opvoeding iets kan worden verbeterd. Ik hoop, dat in verband daarmede de tuchtschole.> een plaats zullen innemen onder de Nederlandsche opvoedingsgestichten.

De geachte inleider heeft door niet een bepaald stelsel te verdedigen, maar door het opperen, van op de zaak betrekking hebbende punten, de uitnoodiging om daarover van gedachten te wisselen en daarbij dingen in het midden te brengen door anderen gezegd, den, indruk gegeven van weifelend te staan tegenover dit onderwerp. Zoo sprak de inleider van het ons bekende intimidatie-stelsel, door sommigen aanbevolen, en heeft dit stelsel nader omschreven. De beschrijving kwam eigenlijk hierop neder, dat aan .het hoofd der school moet staan iemand, die zich niet persoonlijk met de kinderen bemoeit maar die optreedt als de man, die de strengste orde handhaaft. Ik zou zeggen, dat zulk een stelsel absoluut misplaatst is in eene inrichting, die opvoedend moet werken. Als zulk een, stelsel ingang zal vinden, dan zou het toch alleen zijn voor kinderen, die men als ongeneeslijk beschouwt; ik zou niet graag de verantwoordelijkheid voor het1 beweren, dat er veel van zulke kinderen zijn, aanvaarden.

Ten opzichte van het laten blijken, dat de tuchtschool een inrichting is, waar men niet zonder verlof buiten mag gaan, zou ik zeggen, dat het eerste wat de tuchtschool moet leeren, is het beginsel van tucht, het besef, dat er banden zijn, waaraan de in die school geplaatsten zich hebben te onderwerpen. Dat is ook opvoedend. Daartegenover zou ik geen bezwaar hebben om in tuchtscholen eenige spelen toe te laten. Als het opvoedings-inrichtingen zijn, behoort er gelegenheid te zijn voor eenige ontspanning. Ik zou niet gaarne kinderen van omstreeks veertien jaar den geheelen dag onder strenge tucht houden zonder eenige ontspanning toe te laten; het hebben van iets wat de kinderen aangenaam vinden, is ook een deel van de opvoeding.

Ik zou op die manier nog veel kunnen zeggen, maar komende

Sluiten