Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baire obstiné de 1'emploi de la suggestion hypnotdque en pédagogie, fut placé dans la pénible obligation d'y recourir pour un enfant de sa familie, qui manifestait des dispositions vicieuses. La guérison rapide de eet enfant par la suggestion bypnotique 1'obligea a revenir sur les conclusions qu'il avait publiées et dans un nouvel article il reconnut son erreur.

Daarin wees bij dus op de groote waarde, die de metbode der suggestie in hypnose voor de opvoeding beeft en dat wijst als van zelf den weg aan, dien men te volgen beeft bij de keuze van directeuren van dergelijke gestichten, waarvoor, volgens mijn bescheiden meening, uitsluitend in aanmerking moeten komen medici, die psychiater zijn en die de volle techniek der bypnose omvatten en wel ten aanzien van kinderen bij wie bet moreel degeneratieve element praedomineert.

Wanneer ik eene verklaring van opvoeding in het algemeen zou moeten geven, dan zou ik zeggen, dat die een rij v an suggesties is, die van uit de buitenwereld op ons inwerken. Welnu, de hypnose is niet anders dan eene kunstmatig verhoogde suggestibiliteit, een toestand, waarbij de suggesties van buitenaf gemakkelijker in bet brein van den gehypnotiseerde post vatten.

De twee hoofdeigenschappen van het delinquente kind zijn: imprévoyance, het niet vooruit kunnen zien van de gevolgen van de slechte daad, en gebrek aan wilskracht of aboulie. Die beide eigenschappen nu zijn voor corrigeering in hypnose vatbaar, welke alleen door der zake kundige en moreel hoogstaande medici kan worden toegepast.

De heer Mk. Z. van den Bergh. Ik heb, toen ik den heer Tersluijs hoorde spreken, mij de vraag gesteld of er niet nog een misverstand in de vergadering heerschte, en getracht voor mij zelf eene conclusie te trekken. Ik ben zoo vrij die conclusie even aan den geachten inleider voor te leggen. Ik stel mij de zaak zoo voor. Wij hebben, als wij van tuchtscholen spreken, te maken met eene kindergevangenis, die bestemd is voor straffen van zeer korten duur. Wij hebben hier dus niet te maken met opvoedingsgestichten, en wanneer wij spreken van opvoe-

Sluiten