Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zeide zooeven, (lat wij moeten, trachten ons eene voorstelling van de zaak te maken. Luisterende naar den inleider kwam ik ook tot hetgeen waartoe de heer Versluijs gekomen is n.1. een tusschending tusschen een kostschool en een gevangenis ; daarom zeide ik : dit hebben wij reeds in het Rijks-Opvoedingsgesticht. Wat wordt de tuchtschool eigenlijk? Een inrichting als de Rijks-Opvoedingsgestichten met dit verschil, dat zij eene vlottende bevolking zal hebben, waarvan velen slechts voor zeer korten tijd worden opgenomen.

Als men dat wil, dan moet men afstand doen van de idee opvoeding; laat men die los, dan is plaatsing voor korten tijd zonder bezwaar maar dan hebben de paedagogen, er ook niets mede te maken. Toch wil men een paedagoog aan het hoofd der tuchtscholen plaatsen en er zullen er zijn, die bereid gevonden worden de zaak te dienen maar het karakter dier inrichtingen wordt daardoor niet gewijzigd.

Nog één opmerking wensch ik te maken. Principiëele beschouwingen had ik willen vermijden maar de heer Cort van der Linden heeft dit onmogelijk gemaakt. Ik kan echter hier niet meer dan ze in een paar korte axiomatisch klinkende zinsneden foTmuieeren, ongeveer aldus : 1° Straf op zichzelf is nooit opvoeding ; straf kan dit alleen zijn in verband met een gansch complex van andere maatregelen; de opvoedende werking der straf berust uitsluitend op de persoonlijke verhouding, die er bestaat tusschen een straffer (opvoeder) en den gestrafte. 2°. Het allerverkeerdste echter is de opvoeding zelf te maken tot straf en dat is het toch waarop het verdedigde stelsel schijnt neer te komen.

De heer Prof. Mr. Gr. A. van Hamel. II. de Y. Zooals dit debat nu loopt, roept het mij de woorden van GrOETHE te binnen : „Hit Worten laszt sich trefflich streiten". Wanneer men woorden de wereld wil inzenden en zeggen: dus de tuchtschool is eenvoudig eene gevangenis, dan, geloof ik, dat er kans is op groot misverstand en tegen misverstand moet worden gewaakt.

Men kan een verschillend woord gebruiken en toch hetzelfde

Sluiten