Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen weet om te gaan, wordt onderhouden over begane misslagen, onder strenge tucht wordt gesteld en aan het werk wordt gezet, dat zulk een kind dan daarbij iets ontvangt wat in vele gevallen goed op de vorming zal werken, ook al is de geheele opvoeding er niet mede voltooid.

Laat men dus niet zeggen, dat de tuchtscholen gevangenissen zullen zijn, en daarmee de zaak voor uitgemaakt en afgemaakt houden.

Daarom spreke men ook niet, gelijk de heer Gunning deed, van „opvoeding tot straf maken", en late men zulke uitdrukkingen, die slechts misverstand en dwaling voeden, ter zijde.

De Justitie heeft behoefte aan een verscheidenheid van maatregelen. De wet heeft daarvoor ook de tuchtscholen voorgeschreven. De vraag is nu hoe die het best te organiseeren.

De heer Simon van der Aa heeft daarvoor gezocht of het buitenland eenige analogie bood. Laat ons hem daarvoor dankbaar zijn; laat ons erkentelijk zijn voor het door hem en anderen hier gesprokene, al schijnt het mij nog meer vruchtbaar om in petit comité eens van gedachten te wisselen.

Tegenwoordig is de rechter in de keuze van maatregelen veel te beperkt en heeft hij voor kortere vrijheidsbeneming niet anders dan de gewone gevangenisstraf of hechtenis. Want niet alle kinderen die de strafwet overtreden, behoeven dadelijk naar de Rijks-Opvoedingsgestichten te worden, gezonden ; de rechter wacht daarvoor eene volgende gelegenheid af. Maar wil hij die opzending nog niet, en laat hij het kind vrij, zonder iets meer, dan maakt hij de kans, dat het later terugkomt, grooter. Indien de Justitie echter te beschikken had over tuchtscholen, over gestichten, waarin, de kinderen voor een korteren tijd onder toezicht van paedagogen gebracht konden worden, dan zou de rechter niet verplicht zijn het kind öf geheel vrij te laten, öf, door den nood gedrongen, het naar, een gevangenis te sturen, waar het zulk een leiding mist. Wanneer men in de Wet op dat punt verandering brengt en den rechter grooter vrijheid verleenen wil, dan geloof ik, dat tuchtscholen een der gewenschte elementen zullen blijken te wezen in het geheele stelsel. Laat ons

Sluiten