Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken. Dat ik heb medegedeeld wat er in het buitenland te vinden is, geschiedde op uitdrukkelijk verzoek van het Bestuur en aan het Bestuur veroorloof ik mij dan ook zijn verwijt te endosseeren.

Het is mij blijven voorkomen, dat het oordeel van den heer Gunning over de tuchtschool beheerscht wordt door zijn opvatting van het stelsel der wetten, die mij niet zuiver voorkomt. Dat stelsel vraagt een instituut tot het doen ondergaan van betrekkelijk korte vrijheidsstraffen, waarin van de straf moet worden gemaakt, wat er in opvoedkundige richting van te mpken valt. Nu kan zijn schatting van den jurist bezwaarlijk meebrengen, dat hij hieromtrent van mij bijzondere aanwijzingen verlangt en ligt het veel meer in de lijn van paedagogen te v erwachten dat zij het best zullen kunnen mededeelen, wat daartoe strekken kan en te doen valt. Wenken en opmerkingen van die zijde in de eerste plaats en ook van anderen uit te lokken, zooals er o.a. door den heer Yebsluijs gegeven zijn, zonder daarop mijnerzijds door een vooropgestelde persoonlijke meening invloed uit te oefenen, was mijn bedoeling. TJit deze opzettelijke objectiviteit van den inleider af te leiden, dat de voorbereiding van de uitvoering der kinderwetten ten opzichte der tuchtscholen nog tot geenerlei resultaat zou zijn gekomen, dat omtrent deze instellingen nog volstrekt niets zou zijn beslist, is een conclusie, die ik voor rekening van den heer Gunning laat. Het is toch duidelijk, dat eventueel omtrent de tuchtscholen getroffen voorloopige beslissingen niet nu door mij in deze vergadering zouden kunnen worden medegedeeld, maar dat die te zijner tijd door de Regeering in het toegezegde wetsontwerp tot aanvraag der gelden voor de uitvoering aan de Staten-Generaal zullen behooren te worden bekend gemaakt.

Wat de twee vragen van den heer De Yisser betreft, de eerste kan ik bevestigend beantwoorden. Naar mij werd meegedeeld, heeft de ervaring in de eigenlijke Truant-schools opgedaan inderdaad geleerd, dat een stelsel van gestrenge tucht, zooals het kortweg door mij intimidatie-stelsel genoemde, niet de resultaten oplevert, die men daarvan verwachtte, dat het

Sluiten