Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenland eene bekende en door hem speciaal goedgekeurde inrichting voor den geest, die de door hem gewraakte inrichting bij ons zou kunnen vervangen ? Want wanneer dat niet het geval is, dan zullen wij toch uit de middelen, die tot op dit oogenblik in het buitenland zijn aangewend, het beste moeten kiezen. En dan geloof ik dat wij kunnen zeggen, dat in de Kinderwetten het beste dier middelen gekozen is. Nu is het een zeer gemakkelijk en in zekeren zin een verdienstelijk werk tevens, om op een dergelijke inrichting sterke schaduwen te laten vallen, maar voor ons is de hoofdvraag, of zij van alle bekende en toegepaste middelen, niet het beste tot zedelijke verbetering is ? En indien De. Gunning geen beter middel voor den geest zweeft, waardoor de zaak tot een goed einde kan worden gebracht, dan geloof ik dat hij vast beginnen kan dit middel, met den hem kenmerkenden ijver en lust, in de maatschappij toe te passen.

De Tookzittek. Het verheugt mij zeer, dat wij in deze Vergadering gelegenheid hebben, gehad tot wrijving van gedachten en tot het ophelderen van een misverstand, dat noodzakelijk uit den weg geruimd moet worden.

Wat is het groote beginsel dat aan de Kinderwetten ten grondslag ligt? Dit, dat kinderen niet als groote menschen behooren behandeld te worden; dat op kinderen voor kinderen geschikte straffen worden toegepast. Yoor kinderen is niets erger dan hen als gewone misdadigers in eene gevangenis op te sluiten. De Kinderwetten zullen het kind buiten de gevangenis houden. De gevangenis houde voor hen zoo lang mogelijk het afschrikwekkende karakter van het onbekende. Daarom heeft het mij zeer leed gedaan, dat de heer Gunning zoo straks gemeend heeft te moeten zeggen, dat de tuchtscholen Kindergevangenissen zullen zijn. Zij mogen dit juist niet zijn, strafplaatsen, geen gevangenissen, moeten het zijn.

En men zegge niet, dat men kinderen alleen, kan opvoeden en beter maken als men hen van hun prille jeugd af totdat zij volwassen zijn onder behandeling heeft. Ik ontken dit zoo

Sluiten