Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere sprekende formuleering voor de eerste twistvraag kunnen wij geven, wanneer wij voorop stellen de onderscheiding tusschen een objectief en een subjectief element, dat zich bij verwaarloozing kan voordoen. Spreken wij van objectieve verwaarloozing, wanneer een minderjarige feitelijk wordt verwaarloosd, onaangezien wien daarvan een verwijt kan worden gemaakt, en van subjectieve verwaarloozing, wanneer een bepaald persoon, die zich een zekeren minderjarige zou moeten aantrekken, in die zorg tekort schiet, dan wordt ons eerste verschilpunt geformuleerd als volgt: is voor een ontzetting noodzakelijk, dat zoowel subjectieve als objectieve verwaarloozing der minderjarigen bebbe plaats gevonden? En wat het tweede verschilpunt aanbelangt, zoo wil ik naast de straks gegeven formuleering ook nog deze geven, ontleend aan de memorie van toelichting op de novelle der Kinderwetten.: waar ligt de deellijn tusschen het gebied van Kinderwetten en Armenzorg?

Ziedaar dan de vragen, Mijnheer de Voorzitter, voor welke ik een oogenblik de aandacht der vergadering wenschte in beslag te nemen. Ik stel mij niet voor, dat ik den strijd over de verschillende antwoorden, die men op deze vragen kan geven, met mijne inleiding tot een einde zal kunnen brengen. Hoofdzaak is echter, dat wij ons, zoo in theorie als in practijk, duidelijk rekenschap geven van de keuze, die wij tusschen de verschillende antwoorden zullen doen. Mijn hoofddoel is dus bevordering van klaarheid omtrent de strijdpunten, in de hoop dat ook anderen van hun inzicht zullen doen blijken en misschien, dat ook in de jurisprudentie blijk moge worden gegeven van begrip, om welke cardinale belangen het in dezen gaat.

Wanneer ik van jurisprudentie spreek, mag ik er even de aandacht op vestigen, dat hier van tweeƫrlei jurisprudentie de rede is. Het allereerst denkt men natuurlijk aan die van den rechter. En herhaaldelijk is reeds, met min of meer succes, getracht den rechter in de onderwerpelijke

Sluiten