Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwestie uitspraak te laten doen. Salva omni reverentia mag ik echter opmerken, dat niet steeds uit de jurisprudentie is gebleken, dat men zich het punt in geschil klaar voor oogen stelde. Van eenzelfde hof, samengesteld uit dezelfde raadsheeren, hebben we indertijd in ons tijdschriftje β€žDe Toepassing der Kinderwetten" een tweetal arresten kunnen publiceeren, die, wanneer men zich van de mogelijke beantwoording der bovengestelde vrageu rekenschap geeft, uitgingen van geheel verschillende opvatting. De Hooge Raad heeft tot nu toe geen aanleiding gevonden om zich positief uit te spreken.

Maar naast de jurisprudentie van den rechter staat de, wellicht nog belangrijker, jurisprudentie van de Voogdijraden. Van deze blijkt meestal niet uit hetgeen wordt gepubliceerd. Maar wanneer men hoort van, of, zelf Voogdijraadslid zijnde, nagaat de verschillende overwegingen, die bij een Voogdijraad te berde komen voordat hij de beslissing, of in een zeker geval hij een ontzettings- of ontheffingsaanvraag al of niet aanhangig zal maken, dan zal men mij wel willen toegeven, dat bij al deze overwegingen en beslissingen voortdurend door den Voogdijraad werk wordt verricht, dat met rechterlijke jurisprudentie volkomen gelijk staat. Niet enkel wordt telkens een bepaald geval feitelijk beoordeeld, maar ook wordt telkens een bepaald geval getoetst aan de wet en aldus voortdurend uitleg gegeven aan die wet. Door den Voogdijraad wordt als het ware gedaan in eerste instantie, wat straks door den rechter in tweede instantie zal geschieden. In drie belangrijke opzichten wijkt deze jurisprudentie af van die des rechters: zij is niet openbaar en voorts β€” als hare conclusie is: niet ingrijpen β€” bestaat er geen plicht tot motiveering en is zij zonder hooger beroep. Een en ander mag voor de Voogdijraden reden zijn zich dubbel rekenschap te geven van de principieele beteekenis veelal van zijn beslissingen.

"Wanneer ik nu overga tot de verschillende mogelijke

Sluiten