Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voogdijraad heeft in te grijpen, als armenzorg in gebreke blijft, daargelaten of deze wellicht zou behooren te helpen.

Maar ik mag U niet onder den indruk laten, dat het nu mijn bedoeling zou zijn, dat men er maar op los moet gaan ontzetten en ontheffen. En dat ik blind zou zijn voor de gevolgen, waartegen van zoo verschillende zijden is en wordt gewaarschuwd. En dan zou ik mijn aanknoopingspunt willen nemen waar ik zooeven zeide, dat wij rekening moeten houden niet met hetgeen armenzorg behoort te doen, maar met hetgeen zij feitelijk doet. Als ik mij houden mag aan mijn vergelijking van zooeven, zou ik met zooveel nadruk als mogelijk er op willen wijzen, hoe noodig het is, dat mijne lanterfantende bedienden voorbeeld nemen aan hun ijverigen collega. Inderdaad, er is een uitnemend middel tot keering van de kwade gevolgen, die men vreest van ontzetting zonder dat de schuldeisch gesteld wordt. En wel het creëeren van een behoorlijk werkende, goed georganiseerde armenzorg in den ruimsten zin van het woord. Wanneer ik enkele van de instellingen, die op dergelijk gebied werkzaam zijn, zou mogen noemen, wijs ik U b.v. op de vereenigingen tot verstrekking van kleeding en schoeisel aan schoolkinderen en in het algemeen op hetgeen er gedaan wordt voor hun, zoo lichamelijk als geestelijk, welzijn, de vereenigingen voor kinderspeeltuinen en derge1 ij ken. Wanneer door uithuizigheid van vader en moeder kinderen tusschen de schooltijden geheel aan hun lot zouden zijn overgelaten, kunnen tehuizen voor schoolkinderen hulp geven. Voor jonger kinderen kunnen z.g.n. crèches zorgen dat, als moeder uit werken moet, zij niet aan hun lot zijn overgelaten. Kan een weduwnaar zijn kinderen niet zelf verzorgen, zoo kan een instelling van huiszorg allicht voor behoorlijke hulp in het huisgezin zorg dragen, of ook een kindertehuis de kinderen opnemen, zonder dat noodig is dat de band tusschen den vader, als die van goeden wille

blijkt, en de kinderen, wordt verbroken. Weduwen kan men

2

Sluiten