Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trachten te helpen door haar werk te verschaffen, hetwelk zij thuis kunnen verrichten, zoodat zij de zorg voor haar gezin kunnen blijven waarnemen. Is dit uitgesloten, zoo kunnen te haren bate dezelfde middelen worden aangewend, als die ik zooeven ten bate van weduwnaars noemde. Verlaten vrouwen kan men trachten te steunen, allereerst door flink optreden tegen den weggeloopen man, door zoo eenigszins mogelijk dezen te dwingen voor zijn gezin op te brengen.

Genoeg reeds om te laten zien, dat de behoeften in allerlei richting zeer groot zijn. En nu zal ik allerminst geringschatten hetgeen in dezen door de particuliere liefdadigheid, vaak ook met gemeentelijke en andere subsidies, wordt verricht. Maar dat wat gedaan wordt voldoende zoude zijn, zullen slechts weinige durven volhouden. Meestal werken de vereenigingen, als welke ik op het oog had, met slechts geringe inkomsten. Waar oude, bekende instellingen van eeuwen her vaak in bezit zijn van groote kapitalen, vergete men niet dat instellingen, die ik zooeven noemde, alle eerst dateeren van lateren tijd, en slechts zelden een kapitaal hebben, als tot vorming van hetwelk die andere soms eeuwen tijd hebben gehad. Over de vraag, of het niet op den weg van rijk en gemeente kan liggen dergelijke instellingen zelf in het leven te roepen of althans krachtig te subsidieeren, wil ik thans niet uitweiden. Het komt mij ontwijfelbaar voor dat hetgeen men besteedt voor opnc i ing en het krachtiger maken van instellingen, als de genoemde .een verloren geld is, doch zal blijken anderzijds te worden bespaard doordat hun werk het getal noodzakelijke ontzettingen zal doen verminderen. Thans zien wij vaak, dat een geval daardoor Voogdijraadszaak wordt, en daardoor zoowel aan de particuliere vereenigingen, als aan het Rijk enorme bedragen gaat kosten, terwijl indien eenigen tijd vroeger hulp was verleend, het geval had kunnen worden terechtgebracht met heel wat minder kosten en moeite.

Sluiten