Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geachte inleider secretaris was. Veel van zijn denkbeelden zijn mij lang niet vreemd, en het is ook eigenlijk niet om een lans te breken met hem, dat ik van de gelegenheid, door U, M. de V., geboden, gebruik maak, om even op het gesprokene terug te komen. Ik zou willen vragen of de deellijn tusschen armenzorg en kinderwetten wel zoo sterk wordt getrokken als de inleider doet uitkomen. Er is mij van recenten datum een geval bekend, dat een ouderpaar, dat hun kinderen ergens, in een volkslogement had achtergelaten, zonder verder op hen toe, of naar hen om te zien, door de rechtbank niet is ontzet geworden, maar ontheven. Daarbij is overwogen, dat de ouders door armoede buiten machte waren, hun kinderen te verzorgen, nergens steun of raad kregen en dat zij die kinderen niet wilden doen deelachtig worden het treurige maatschappelijk leven, dat zij zelf leidden. Overigens blijft het toch wenschelijk, — de inleider zelf zegt, hij wil er niet op los ontzetten en ontheffen — dat met bijzondere voorzichtigheid van het instituut worde gebruik gemaakt. Immers, als volgens de denkbeelden van den inleider, de armenzorg een aanzienlijk deel van haar werk zal zien overgenomen, zal zij zich telkens meer van den hals schuiven. In dat opzicht ben ik nog meer sceptisch tegenover de armenzorg gezind, dan de geachte inleider; wat ik daarvan in den loop der jaren heb gezien en ook sedert het bestaan van de kinderwetten heb ontmoet, is voor mij niet erg bemoedigend.

Ik veroorloof mij gebruik te maken van deze gelegenheid nog te wijzen op iets dat misschien niet rechtstreeks behoort tot het onderwerp, doch dat door den geachter inleider toch is aangeroerd. Wel stelt de wet niet den schuld-eisch en bedoelt zij alleen het belang van het kind, maar hoe te treffen de ouders, die niet van schuld zijn vrij te pleiten? Ik meen, dat het verleden jaar is geweest, dat op deze zelfde plaats door Mr. van Hamel is gewezen op de noodzakelijkheid, dat de ontzette ouders, meer dan tot dusver kopden

Sluiten