Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gedwongen tot het bijdragen in de kosten van onderhoud van hun kinderen. Binnen de perken dezer wet is het alleen hierdoor mogelijk, zulke ouders voor de gevolgen van hun schuld te treffen. Wanneer het echter door den tijd mogelijk zou zijn, dergelijke ouders, die zich aan grove verwaarloozing schuldig maken, op andere wijze harder te treffen, dan geloof ik, dat een machtige schrede voorwaarts zou worden gedaan.

Nog is even gesproken over de verantwoordelijke taak van den voogdijraad en over het ongelijke in de rechtspraak. De inleider vergelijkt de taak van den voogdijraad met die van het Openbaar Ministerie. Voor zoover mij bekend, is er geen contact tusschen de verschillende voogdijraden. Zou het misschien denkbaar wezen, dat dit werd gevonden b.v. door overleg tusschen de voorzitters van de voogdijraden? Dit zou m. i. bevorderlijk zijn aan gewenschte gelijkheid in rechtspraak en aan de eenheid in het inzicht wat voogdij raadswerk moet worden geacht en wat niet.

De heer Mr. van Hamel. Mijnheer de Voorzitter! Toen de inleider dit onderwerp aan de orde stelde, zal hij wel begrepen hebben, dat hij in zekeren zin, mij als opponent afhuurde. Het is bekend, dat ik in de grondslagen van zijn denkbeelden zoozeer met hem verschil, en wij hebben omtrent dit meeningverschil onze gedachten zoovele malen gekruist, dat het hem en mij absoluut vreemd zou zijn, wanneer ik niet oogenblikkelijk tegenover zijn denkbeelden eenige andere mijnerzijds stelde. Ik moet dat natuurlijk kort doen, en in weinige woorden.

De vraag, waarom het hier gaat, is echter van het grootste belang juist in de practijk, omdat het er ten slotte om gaat, m. i., of de arbeid van den voogdijraad zal zijn een sociale en een moreele, dan wel, of hij een bureaucratisch karaktei zal aannemen; of zijn invloed zal werken op de samenleving, verrijkend, of verarmend. Ik voor mij noem het verarmend,

Sluiten