Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daad door den armverzorger was gedaan wat mogelijk was. Daar was werkelijk veel geld aan besteed, ook door die vereenigingen, die door den geachten inleider niet zijn genoemd, die oude instellingen, die werkelijk wel heel veel goed doen, ook op het gebied van de verzorging der huiszittende armen. Daar was heel veel moeite aan besteed, maar tenslotte stuitte men af op' ónwil. De armverzorger was onmachtig en tenslotte moest de voogdijraad optreden.

De geachte inleider heeft op het laatst nog iets genoemd. Ik had gaarne gewenscht, dat hij daar op was doorgegaan. Misschien kan hij straks daarvan nog iets zeggen. Ik bedoel het nieuwe wetsontwerp van Minister Heemskerk, over den Armenraad. Hij wenschte, dat het centraal orgaan meer bevoegdheid zou krijgen. Gelooft bij nu, dat men aan een dergelijke organisatie de bevoegdheid zou kunnen toekennen, om werkelijk dwangmaatregelen in het gezin toe te passen? Kan hij zich eenigszins voorstellen dat de armenwet aan de armverzorging zulk een bevoegdheid kan verleenen, dat zij dwangmaatregelen kan toepassen? Ik geloof, dat, wanneer het zoo ver kwam, inderdaad de armverzorging gevallen op zich zou kunnen nemen en blijven verzorgen, zoodat de voogdijraad zich zou kunnen onthouden van ingrijpen. Maar ik geloof, dat op het oogenblik tusschen het gebied van armenzorg en dat van den voogdijraad, nog zulk een gaping bestaat, dat het werkelijk zeer moeilijk is om een goede aansluiting te krijgen en om te zeggen: dit kan de armverzorging en dit moet de voogdijraad op zich nemen. Wanneer de voogdijraad een geval aan de armverzorging overgeeft, dan zal deze niet door gebrek aan financiëele middelen, maar doordat ze geen dwangmaatregelen kan toepassen, die taak niet kunnen verrichten.

Ik wil nog een enkele opmerking maken over hetgeen de geachte inleider gezegd heeft van de moeilijkheid die de voogdijraad dikwijls maakt ten opzichte van de ontheffing. Z. i. staat ontheffing gelijk met een contract zoodanig, dat

Sluiten