Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijdrage te nopen, ook aan dezulken zekere rechten te ontnemen. Ik noem als voorbeeld nu maar alleen: Het kiesrecht. Natuurlijk is dit ook tot andere voorrechten uit te breiden. Gaan ooit deze wenschen, die zeker door velen, die met de practijk der Kinderwetten op de hoogte zijn, gekoesterd worden, in vervulling, dan is het ieder duidelijk, dat moet worden vast gehouden aan het begrip van schuld van de ouders. Bij ontzetting toch in gevallen van verwaarloozing der kinderen buiten schuld der ouders, zou het onrechtvaardig zijn, op hen dit stempel van onwaardigheid te drukken.

Mijn tweede opmerking is deze: was de geachte inleider in het vuur van zijn rede en met zijn voorliefde voor het instituut der voogdijraden niet in hooge mate onbillijk in zijn beschouwing over de aanstaande Armenraden? Vergat hij niet b.v. dat, volgens het ontwerp-Heemskerk aan die nieuwe instellingen een inlichtingsdienst zal worden verbonden? Ik geloof niet, dat hij goed deed zich zoo pessimistisch uit te laten over die Armenraden, waarvan toch door mannen van de practijk en van ervaring op het gebied der armenzorg veel wordt verwacht.

Ik dank U, M. de V.

Mejuffrouw Bouricius. M. de V.!

Mag ik nog een enkel woord zeggen over dat gevoel van schande. Wanneer wij terug gaan naar vroeger tijden, dan zien wij, dat het een ontzettende schande was, als er in een gezin een krankzinnige voorkwam. Dat was noch in het voordeel van den krankzinnige, noch in dat van de verzorgers. Daarom moet men voorzichtig zijn met aan dit instituut de schande te verbinden. Dat past ook in mijn systeem om voorzichtig daarmee te zijn, want het is niet tot voordeel van de kinderen, waarvoor wij moeten zorgen. Wanneer dat kind later in zijne omgeving terug komt, en het is een schande geweest, dat het weg was,

Sluiten