Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige beteekenis krijgen, niet zooals nu krachtlooze onbeduidendheden worden — laat ik haar dan niet doodgeboren kinders noemen, doch slechts waarschuwend mossen verwijzen naar de Kamers van Arbeid.

Ik ben dankbaar voor de ontvangst mijner inleiding en de bestrijding, die ik mocht ondervinden. Reeds straks zeide ik, ik maak mij niet diets, dat heden de gestelde geschilpunten tot een oplossing zouden komen. Moge slechts ons debat aanleiding gegeven hebben tot meer begrip, meer helderheid nopens de belangen, waarom het hier gaat. Mogen met name ook de voogdijraden zich ernstig rekenschap geven voor welke ingrijpende vragen zij hier worden gesteld.

Ik dank U, M. de V.

De Voorzitter. Ik heb zooeven de mededeeling van den heer Adriani ontvangen, dat hij tengevolge van het vergevorderde uur deze vergadering moet verlaten. Ik zie daarin aanleiding het debat nu te sluiten. Er is van gedachten gewisseld en er is stof te over verschaft om rustig over na te denken. Den inleider mogen wij dankbaar zijn voor de vele belangrijke punten, waarop hij op zoo heldere wijze onze aandacht heeft gevestigd.

Mij komt het voor, dat de door hem behandelde kwestie voor een goed deel is een kwestie van opportuniteit. Ik eindig met de hoop uit te spreken, dat een goede armenwet spoedig tot stand moge komen. Ik vlei mij, dat wanneer dan armenraad en voogdijraad ieder voor zich en ieder op zijn eigen terrein, hun plicht vervullen, de vraag, waar de grens ligt tusschen beider gebied, geen antwoord meer zal eischen.

Ik zeg den opgekomenen dank voor hunne zeer gewaardeerde belangstelling en den sprekers voor hunne krachtige en talentvolle medewerking en sluit hiermede deze vergadering.

Sluiten