Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch komen zij nog zoo nu en dan voor, en worden dan naar beste weten gegeven. Het schijnt dat, nu de Kinderwetten eenige jaren in toepassing zijn, de bekendheid met de wijze van toepassing en ook met de bestaande gestichten en instellingen, hun werkkring, hun doel, enz. in hooge mate is toegenomen in de kringen, die vroeger behoefte hadden aan voorlichting en die nu zelf de maatregelen weten te vinden, wier toepassing in bepaalde gevallen het meest gewenscht is. De voogdijraden zijn in vele plaatsen het centrale punt geworden, waartoe men zich in de eerste plaats wendt.

Het ledental is eenigszins achteruit gegaan door bedanken van eenige vereenigingen, wier eigenlijk terrein van werkzaamheid minder ligt op dat der Kinderbescherming, waartegen wel weer stond de aanwinst van nieuwe. In de lijst der overledenen betreuren wij menig zeer belangstellend en hoog gewaardeerd lid. Hun plaatsen zijn gelukkig bijna aangevuld. In ons vorig verslag noemden wij 421 leden, waaronder 84 vereenigingen, thans zijn er 418 leden, waaronder 83 vereenigingen. Vooral met het oog op onze financiƫn wenschen wij een ernstig beroep te doen op uw aller medewerking om dat aantal te doen toenemen. Wil de Bond aan zijn roeping blijven beantwoorden, dan is vermeerdering van ons aantal leden een onafwijsbare eisch; en de belangen van onzen Bond mogen wij wel met warmte bij U aanbevelen.

Th. NOLEN.

Sluiten