Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

In deze inleiding wensch ik in de eerste plaats aan te geven, wat ik met het schrijven van dit boek beoogd heb en daardoor te verklaren, waarom het zoo is geschreven als het thans voor U ligt.

Het boek wenscht dan een getrouw en levendig beeld te geven van de door mij bereisde landstreek; meer beoogt het niet en naar meer is ook niet gestreefd. Wie veel nieuws op ethnographisch gebied mocht verwachten, zal het te leur gesteld op zijde leggen. Mijne talrijke aanteekeningen daaromtrent zijn in portefeuille gebleven en met goede reden. Immers mijne reizen heb ik zonder tolk moeten maken en ik zelf verstond de talen der verschillende Dajak-stammen, door wier gebied ik reisde, öf onvoldoende, öf ook wel in het geheel niet. Daardoor moest ik de beteekenis van zeer vele ethnographische voorwerpen, uit den aard der zaak veelal de meest interessante, zelf gissen. Een juist inzicht in de zeden en gewoonten dier volksstammen was het mij daardoor ook niet vergund te krijgen. Daar ik niet wensch te, het aantal onzekere conjecturen op ethnographisch gebied nog met eenige te vermeerderen, heb ik gemeend, behoudens de vermelding van eenige feiten, ethnographische bijzonderheden geheel onbesproken te moeten laten.

Ik heb er mij dus toe bepaald een beschrijving te geven van het karakter van het landschap en van den algemeenen geologischen bouw van het gedeelte van Centraal-Borneo, door mij bereisd. Er is vóór alles naar gestreefd die beschrijving nuttig en bruikbaar te maken voor volgende onderzoekers. Om

Sluiten