Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar in de holten onder de ruw op elkaar gestapelde granietblokken , zoo groot als huizen, tallooze vleermuizen leven. De bodem in verscheidene dier holen is met een dikke laag vleermuizendrek bedekt. Tot bij Tjempëda blijft graniet het bodemvormende gesteente.

Te één uur vertrokken wij weder met onze sampan van Tjempëda en met groote snelheid stroomaf roeiend, bereikten wij reeds te half 6 's avonds Tajan.

Des avonds te 10 uren kwam de Kwantan voor Tajan. Weldra lag het heuvelland van Tajan achter mij; mijn klein uitstapje had mij de overtuiging gegeven, dat dit heuvelland in hoofdzaak uit graniet bestaat, hier en daar afgewisseld door porphyriet, die op vele plaatsen zich door het graniet een weg heeft gebaand. Ongetwijfeld is dit granietgebied eene voortzetting van het granietterrein der Chineesche distrikten, waartoe ook nog de Batoe Lajang bij Pontianak behoort, en dat zeer waarschijnlijk door middel van de eilanden in de Chineesche zee met het granietterrein van den Riouw-archipel en Mallakka in verband staat.

De Kwantan had slechts een paar schuiten te sleepen -en liep flink, zoodat wij bij het aanbreken van het daglicht genaderd waren tot den Maleischen kampong Sëmarangkai, vanwaar men een fraai uitzicht heeft op de platte, tafelbergachtige heuvels G. Ganting (215 M.), G. Koenta (252 M.), de G. Matjan (255 M.) en G. Këramat (260 M). Zij maken den indruk, overblijfsels te zijn van een voorheen samenhangend bergplateau.

Volgens Everwijn (// p. 41 en volg.) wordt de bodem hier vooral opgebouwd uit nagenoeg horizontaal liggende lagen van zandsteen, kiezelzandsteen en kleisteen, waartusschen hier en daar lagen bruinkool worden aangetroffen. Deze gesteenten, die langs de Kapoewas van Tajan tot bij N. Sëpauk moeten optreden , zouden dan van mioceenen ouderdom zijn en een deel uitmaken van het groote tertiair-bekken van de Kapoewas, waarvan de onderste afdeeling van eoceenen ouderdom boven Sëpauk aan de oppervlakte zou komen.

Sluiten