Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moedelijk den Bt. Oendjoek Baloei (1670 M.) in het bergland tusschen de Boven-Kapoewas en de Mëndalam.

Naar het Oosten overziet men het Müller-gebergte met al zijne naar de Kapoewas-vlakte gekeerde uitloopers (fig. 23).

De zuidoostelijke begrenzing van de Boven-Kapoewas-vlakte wordt boven Boenoet zeer abrupt gevormd door de noordnoordwestelijke franje, door het water geknaagd in een groot, uit tuf banken opgebouwd tafelland, het Mandai-tufplateau. Deze franjes zijn steile gebergten, meest uit lange ruggen bestaande, die Z.Z.O.—N.N.W. verloopen. De hoofdrichting van deze zuidoostelijke begrenzing van de Boven-Koepoewas-vlakte is volgens de topographische kaart O 20 N—W 20 Z; het verst steken de Tiloeng-rug en de Sassak-rug in die vlakte uit. Uiterst abrupt eindigen al deze bergen naar het noord-noordwesten ') en alle zijrivieren van de Mandai hebben zich zeer diep in het plateau ingesneden, zoodat de bergstukken of franjes meest naar alle kanten loodrechte terrassen vertoonen. De Sassak zelf is ook een bergrug, die zich uitstrekt in N.N.W. naar Z.Z.O. Ik volgde dien een half uur gaans en kwam toen voor een loodrechten wand van 150 meter-, ik had geen tijd te onderzoeken of het beklimmen hiervan ergens doenlijk was, zoodat de hoogste zuidoostelijke top van den Sassak onbestegen bleef.

Denzelfden weg terug inslaande, klauterden wij snel den berg af en op de door mij aangewezen plaats juist aan den bovenrand van den naar het Noorden dalenden rotswand vond ik mijn tent opgeslagen. Midden in den nacht ontwaakte ik door een dof gerommel; ik sloeg het voorzeil van mijn tent op en stond toen op eens voor een heerlijk en geheimzinnig tafereel. Diep beneden mij woedde in de Kapoewas-vlakte een zwaar onweer en het licht der bliksemstralen deed mij nu en dan de geweldige

1) De sterke tegenstelling tusschen het rijk getinte gebergte en het uniforme grijs van de met een lichten nevelsluier overtrokken Boven-Kapoewas-vlakte deed den indruk ontstaan, alsof het de zee was, waarin de deelen van het Müllergebergte als zoovele voorgebergten uitstaken. Ook op de naar een photo vervaardigde schets (fig. 23) is die indruk weergegeven.

Sluiten