Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt staan ineen te vallen. Daartusschen staat slechts spaarzaam levend, lichter hout. Dit uitgestrekte verkoolde bosch heeft reeds meer dan één zonderlinge verklaring omtrent zijn ontstaan uitgelokt. De juiste verklaring is eenvoudig deze: bij tijden van langdurige droogte (twee nagenoeg regenlooze maanden zijn daartoe voldoende) loopen deze meeren geheel ledig en worden zij, behoudens de diepere geulen der rivieren, geheel droog. De talrijke visschen verzamelen zich dan in de weinige poelen en geulen, die gevuld blijven en kunnen daar met gemak en in zeer groote hoeveelheden worden gevangen. Maleiers en Dajaks uit de omgeving trekken dan hierheen en boven groote vuren worden geweldige hoeveelheden ikan këring1) vervaardigd, beestelijk en zorgeloos gaat het in die tijden van overvloed toe, de vuren worden niet voldoende bewaakt en al spoedig ontstaat een boschbrand, die, door de droogte begunstigd, zich over een aanzienlijk deel van het meerengebied kan uitbreiden, totdat breedere geulen zonder vegetatie het vuur in zijn vaart stuiten. Een woud van verkoolde stammen blijft over. De regens vallen daarna weder in, de Kapoewas vult de meeren en het wonder van het verkoolde waterwoud is daar. Dat zich in die voor den plantengroei ongunstige omstandigheden het bosch niet snel regenereert, is licht te begrijpen.

Dat het verbranden der bosschen niet alleen in 1877 heeft plaats gehad, zooals men uit de beschrijvingen van Gerlach 3) en Crocker 3) zou opmaken, blijkt hieruit, dat de beschrijving, die Ida Pfeiffer4) reeds in 1856 van dit waterwoud gaf, volkomen op den tegenwoordigen toestand toepasselijk is.

Spoedig bereikte ik nu de slechts 4 tot 6 Meter breede, sterk kronkelende Seï Pësaja, die bij dezen lagen waterstand de gebruikelijke boomstam-bezwaren oplevert. Reeds viel de duisternis in, toen wij aan de Pangkalan Monggo Pinang, vlak bij

1) Ikan këring (Mal.) = gedroogde visch.

2) L. W. C. Gerlach, ij, p. 293-

3) W. M. Crocker. 6 p. 203.

4) Ida Pfeiffer. 42 p. 82—128

Sluiten