Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Dajaksche huis van denzelfden naam, aankwamen en het bleek daar, dat de waterstand hooger op voor mijn sampans onvoldoelde was. Bij hoog water begint de landweg van uit het meerengebied naar Na. Badau te Pangkalan Pësaja, bij lager water te Pangkalan Djaroep, daarna te Pangkalan Monggo Pinang, bij nog lageren waterstand bij Nanga Pësaja, terwijl eindelijk zelfs Poelau Madjang te voet kan worden bereikt. Te Manggo Pinang begon dus nu de landweg, die ons voor heden voorloopig naar Pangkalan Pësaja, waar een verlaten koeboe staat, zou voeren. Deze landweg bleek te bestaan uit diep slib, afwisselend met aaneenschakelingen van boomstammen, een zoogenaamde djalan batang. Nu is, zooals men weet, bij equilibristische verrichtingen duisternis identiek met échec, zoodat ik niet zonder eenige bezorgdheid den tocht aanvaardde.

Al spoedig echter kwamen verscheidene Batang-Loepar vrouwen uit het huis Monggo Pinang ons te hulp. Zij droegen een deel der bagage en twee van haar belastten er zich in het bijzonder mede, mij veilig over de gladde boomstammen te loodsen en mij te waarschuwen voor de talrijke diepe kuilen. De vrouwen waren zeer luidruchtig en snapten den geheelen weg door, mij omtrent alles ondervragend. Meestal verstond ik ze niet,

zoodat zij bijna voortdurend aan het woord bleven. Dank zij deze hulp, en dank der maan, die af en toe het pad een weinig verlichtte, bereikte ik te 7 p. m. zonder ongelukken Pangkalan Pësaja, waar ik in de ledige koeboe mijn intrek nam. De flinke draagsters beloonde ik deels met geld, dat welkom was, deels met tabak, die zeer gretig werd aangenomen en al spoedig voor een deel in pruimpjes was omgezet.

Des morgens te 7V2 uren ging ik weder op marsch en was 10 April, zeer verrast een goed gebaand breed pad te vinden, den militairen weg van Poelau Madjang naar Na. Badau.

Tot Na. Badau passeert men 14 kleine bruggen, de eenige die ik in West-Borneo buiten Pontianak en Sintang heb aangetroffen. Deze weg werd in 1880 aangelegd, toen te Nanga Badau een militaire post werd gevestigd; hij is later steeds

Sluiten